Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту

Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е.

Охарактеризовано особливості мікроелементного складу кристалічних порід, рудовмісних товщ і флюоритів Бахтинского родовища, розташованого на південно-західному схилі Українського щита (Подільська тектонічна зона). Установлено типові асоціації елементів-домішок у кристалічних породах: гнейси піроксен-плагіоклазові – Ag, Со; гнейси гранат-біотитові – Ni, Be, Li; чарнокіти (граніти, гранодіорити) – Cu, Ni; граніти рожево-сірі, різнозерністі до пегматоїдних – Li, Cu, La, Ni; граніти гранат-біотитові – Cr, Ni; граніти чуднів-бердичівські – Ba, Ga, Co, Cu, Be, Ni. Визначено,що флюоритвмісніпісковикивкрапленої текстури руд збіднені на мікроелементи, а сферолітової – збагачені на Ba, Mn, Li, Y, P , Cu. Виявлено, що вміст домішок у флюориті (незначний) – Mn, V, Ba, Sr, Li, Rb. Доведено, що найбільш значущими хімічними елементами дляфіксації розломів і виявленні рудопроявів є F , Li, Mn. За отриманими даними виникають підстави для уточнення генезису рудопроявів флюориту.

Резюме

Геохимическая характеристика (микроэлементный состав) Бахтынского месторождения флюорита

Жовинський Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Э.

Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н.П. Семененко НАН Украины

 Охарактеризованы особенности микроэлементного состава кристаллических пород, рудовмещающих толщ и флюо ритов Бахтынского месторождения, расположенного на юго-западном склоне Украинского щита (По дольская тектоническая зона). Установлены типичные ассоциации элементов-примесей в кристаллических породах: гнейсы пироксен-плагиоклазовые – Ag, Со; гнейсы гранат-биотитовые – Ni, Be, Li; чарнокиты (граниты, гранодиориты)  Cu, Ni; граниты розово-серые, разнозернистые до пегматоидных – Li, Cu, La, Ni; граниты гранатбиотитовые – Cr, Ni; граниты чуднов-бердичевские – Ba, Ga, Co, Cu, Be, Ni. Определено, что флюоритсодержащие песчаники вкрапленной текстуры руд обеднены микроэлементами, а сферолитовой – обогащены на Ba, Mn, Li, Y, P , Cu. Выявлено, что содержание примесей во флюорите (незначительно) – Mn, V, Ba, Sr, Li, Rb. Доказано, что наиболее значимые химические элементы для фиксации разломов и выявления рудопроявлений —F , Li, Mn. По полученным данным возможно уточнение генезиса рудопроявлений флюорита.

Ключевые слова: флюорит, Бахтынское месторождение, микроелементы, фтор, стратиформные отложения.

Summary

The Geochemical Characteristics (Trace Element Composition) of the Bakhtyn Fluorite Deposit

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Zhuk O.A., Kuhar M.V., Dmitrenko K.E.

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine

 The characteristics of the microelement composition of crystalline rocks, ore-bearing strata and fluorites from the Bakhtin deposit located on the southwestern slope of the Ukrainian Sheet (Podolsk tectonic zone) are characterized. Typical associations of impurity elements in crystalline rocks have been established: pyroxene-plagioclase gneisses – Ag, Co; garnet-biotite gneisses – Ni, Be, Li; charnockites (granites, granodiorites) - Cu, Ni; pink-gray granites, various-grained to pegmatoid – Li, Cu, La, Ni; Garnet-biotite granites – Cr, Ni; Chudnov-Berdichev granites – Ba, Ga, Co, Cu, Be, Ni. It was determined that the fluorite-containing sandstones of the embedded ore texture are depleted in microelements, and the spherulite sandstones are enriched in Ba, Mn, Li, Y, P , Cu. It is established that the content of impurities in fluorite (slightly) is Mn, V, Ba, Sr, Li, Rb. It is proved that the most significant chemical elements in the fixation of faults and the detection of ore occurrences are F , Li, Mn. According to the data obtained, it is possible to determine the genesis of fluorite ore manifestations.

Keywords: fluorite, Bakhtyn deposit, microelements, fluorine, stratiform deposits.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

16