Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield) [Геохронологія гранітоїдів східної частини Інгульського мегаблоку Українського щита ]

Степанюк Л.М., Курило С.І., Довбуш Т.І., Грінченко О.В., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Шумлянський Л.В.

Геохронологія гранітоїдів східної частини Інгульського мегаблоку Українського щита

Степанюк Л.М., Курило С.І., Довбуш Т.І., Грінченко О.В., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Шумлянський Л.В.

У східній частині Інгульського мегаблоку знаходиться ряд масивів гранітоїдів, представлених біотитовими нерівномірнозернистими, порфіроподібними, пегматоїдними та апліто-пегматоїдними гранітами (кіровоградський комплекс), гіперстенвмісними (чарнокіти) гранітами, монцонітоїдами та чорнокварцовими гранітами, віднесеними до новоукраїнського комплексу. Час формування гранітів визначали уран-свинцевим ізотопним методом за мультизерновими наважками монациту. Граніти Павлівського, Верблюзького та  Криничувацького масивів були сформовані у віковому інтервалі 2038–2046 млн років тому (з урахуванням похибок визначення). Дещо молодший вік отримано для монацитів апліто-пегматоїдних гранітів, що поширені у берегових відслоненнях правого берега р. Боко венька, північніше с. Новоолександрівка – 2030,0 ± 0,3 млн років. У цьому ж віковому інтервалі були сформовані і гранітоїди, поширені на решті території мегаблоку (Новоукраїнського, Вознесенського, Лисогірського масивів і ряду інших дрібніших тіл).

Ключові слова: Інгульський мегаблок, граніт, монацит, ізотопний вік.

Summary

 

Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield

Stepanyuk L.M., Kurylo S.І., Dovbush T.І., Grinchenko O.V., Syomka V.O., Bondarenko S.M., Shumlyanskyy L.V.

Several massifs of biotite uneven-grained, porphyric, pegmatite and aplite-pegmatite granites of the Kirovohrad Complex, and of hypesthene-bearing (charnockites) granites, monzonites and black-quartz granites of the Novoukrainka Complex are distributed within the eastern part of the Inhul region. The ages of granite crystallization were determined by U-Pb isotope method on multigrain fractions of monazite. Granites of the Pavlivka, Verblyuzhka, and Krynytchuvatska massifs were formed within the age interval of 2038-2046 Ma (within the error of measurement). Monazites sampled from aplite-pegmatite granites that widely crop out a long the right bank of the Bokovenka River (northwards of the Novooleksandrivka village) yielded a younger age of 2030.0 ± 0.3 Ma.Granitoids located in other parts of the Inhul region, i. e. Novoukrainka, Voznesensk, Lisohirska and some other smaller granite massifs, were formed during the same time interval.

 Keywords: Ingul region, granite, monazite, isotope age

Резюме

Геохронология гранитоидов восточной части Ингульського мегаблока Украинского щита

Степанюк Л.М., Курило С.И., Довбуш Т.И., Гринченко А.В., Семка В.А., Бондаренко С.Н., Шумлянский Л.В.

В восточной части Ингульського мегаблока находится ряд массивов гранитоидов, представленных биотитовыми неравномернозернистыми, порфировидными, пегматоидными и аплито-пегматоидными гранитами (кировоградский комплекс), гиперстен-содержащими (чарнокиты) гранитами, монцонитоидами и чернокварцевыми гранитами, отнесенными  к новоукраинскому комплексу. Время формирования гранитов определяли уран-свинцовым изо топ ным методом по мультизерновым навесками монацита. Граниты Павловского, Верблюжского и Крини чеват ского массивов были сформированы в возрастном интервале 2038–2046 млн лет (с учетом погрешностей определения). Отчасти более молодой возраст был получен для монацитов аплито-пегматоидных гранитов, распространенных в береговых обнажениях правого берега р. Боковенька, севернее с. Новоалександровка – 2030,0 ± 0,3 млн лет. В этом же возрастном интервале были сформированы и гранитоиды, распространенные на остальной территории мегаблока (Новоукраинского, Вознесен ского, Лысогорского массивов и ряда других более мелких тел).

 Ключевые слова: Ингульский мегаблок, гранит, монацит, изотопный возраст.

 

 

 

 

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3