Нефелінові сієніти Покрово­Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Кушнір С.В.

Девонський Покрово­Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку українського щита  і складчастої структури донбасу. Цей масив складений сублужними й лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими та псевдолейцитовими сієнітами, також їхніми дайковими аналогами. Не зважаючи на досить задовільну вивченість різних типів порід цього масиву у другій половині хх ст., речовинний склад нефелінових порід — нефелінових сієнітів (ювітів) та маліньїтів потребує детального дослідження на  сучасному  рівні.  Нами  опубліковано  серію  статей,  в  яких  представлено  результати  вивчення  мінералого­петрологічних особливостей маліньїтів Покрово­Киріївського масиву. Об’єктом дослідження цієї  статті є речовинний склад нефелінових сієнітів (ювітів) Покрово­Киріївського масиву. Мета роботи — детальне дослідження на  сучасному  рівні  речовинного  складу нефелінових  сієнітів Покрово­киріївського масиву  та петрогенетична інтерпретація отриманих даних. Хімічний склад мінералів нефелінових сієнітів визначено за допомогою методу мікрозондового аналізу з використанням: рентгенівського мікроаналізатора JXA­733 (JEOL, Японія) в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення (ІГМР) ім. М.П. Семененка НАН України та сканувального електронного мікроскопа MIRA  3  LMU (Tescan  Ltd),  обладнаного  системою  мікроаналізу  INCA  Energy  450  xmax­80  (Oxford Instruments Ltd),  в  Інституті  геології  і мінералогії  ім. В.С. Соболєва Сибірського  відділення РАН. Речовинний склад порід визначено методом силікатного аналізу в хімічній лабораторії ІГМР НАН України. Також залучено раніше опубліковані  геохімічні дані, отримані методом  ICP­MS. Висновки: нефелінові сієніти Покрово­Киріївського масиву відповідають ювітам. Набір породоутворювальних мінералів ювітів подібний до такого маліньїтів. Винятком є амфіболи, яких не виявлено в ювітах. Головні особливості мінералів маліньїтів різною мірою проявлені й в ювітах. Водночас, фемічні мінерали ювітів більш залізисті та лужні, ніж однойменні мінерали маліньїтів. Це, як і висока загальна залізистість ювітів, свідчить про вищий ступінь диференційованості порід відносно маліньїтів. Ювіти  характеризуються  підвищеним  або  високим  вмістом  таких  несумісних  елементів­домішок,  як:  Y, Nb, Zr, Ba, Sr, Rb, РЗЕ. Проте в ювітах нижчий, ніж у маліньїтах вміст цих та деяких інших елементів­домішок, що не  зовсім  зрозуміло,  якщо  зважати на  те, що перші  є  більш  диференційованими породами  у порівнянні  з другими.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

29