Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності

Кривдік С.Г.

Розглянуто особливості хімізму олівінів, піроксенів, амфіболів, Fe-Mg-слюд, а також оксидів Fe i Ti в магматичних породах різного  ступеня лужності. В лужних  і  сублужних породах кристалізуються  тільки висококальцієві та/або лужні піроксени, тоді як для порід нормального ряду характерні ортопіроксени  і низькокальцієві клінопіроксени (авгіти, піжоніти). У лужних і сублужних породах можуть кристалізуватися висококальцієві титанисті та високоглиноземисті клінопіроксени  (ті-авгіти, фасаїти). Такі піроксени недонасичені sio2 або навіть нефеліннормативні, чим пояснюється  їх приуроченість до лужних  і сублужних порід. У фельдшпатоїдних  і нефелін-нормативних сублужних породах кристалізуються недосичені SiO2 і нефеліннормативні амфіболи — гастингсит, арфведсоніт, тараміт, катофорит. Для кварцвмісних лужних порід (лужні граніти, комендити, пантелерити, кварцові сієніти і трахіти) характерні рибекіт, інколи рихтерит. У гранітоїдах нормального ряду кристалізуються різні рогові обманки  (кварцнормативні). Хімізм Fe-Mg -слюд залежить від лужності, глиноземистості та насиченості sio2 вмісних порід. У лужних гранітах і сієнітах це зазвичай аніти, в плюмазитових лужнопольовошпатових гранітах  —  сидерофіліти,  а  в  фельдшпатоїдних  лужних  породах  найширший  діапазон  варіацій  хімізму  Fe-Mg -слюд — від флогопітів і тетраферифлогопітів до анітів і сидерофілітів. У гранітоїдах помірної і низької лужності кристалізуються Fe-Mg -слюди помірної  залізистості  і  різної  глиноземистості. В  лужних породах  виразно проявляється Mn-Zn-тренд еволюції хімізму фемічних мінералів, починаючи з кристалізації олівінів (і збагаченості їх манганом). В амфіболах лужних порід Октябрського масиву виявлено вміст mno до 8 %, а в слюдах — до 14 %, ZnО —  до  3,5 %. В  агпаїтових фонолітах кристалізується куплетськіт  з  7,7 % Zn,  з’являється Zn-Mn-слюда — хендриксит і серандит. Магнетити в маріуполітах Октябрського і маліньїтах Покрово-Киріївського масивів збагачуються МnОo (до 9 %). Проявляється залежність хімізму фемічних мінералів від глибини ерозійного зрізу масивів лужних порід: у цих мінералах із глибиною зростає залізистість і знижуються титанистість і лужність.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

84