ГЕОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

Е. Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, О.А. Жук, В.Р. Клос

Резюме

Викладено результати літо- та біохімічних досліджень міських агломерацій з метою виділення територій екологічного ризику . Проаналізовано вміст радону у підґрунтовому повітрі і підвалах будівель Печерського району м. Київ, що знаходяться в межах зон тектонічних порушень. За результатами дослідження вмісту радону виділена територія, віднесена до зони екологічного ризику (перетин бульвару Дружби Народів і вулиці Мічуріна). Дослідження зразків проб ґрунту за допомогою мікрозондового аналізу (растровий електронний мікроскоп) дали змогу встановити природу походження техногенних геохімічних аномалій (за наявності оолітової структури мікрочасток ґрунту вона є аерогенною). Визначення вмісту хімічних елементів у різних видах та частинах рослин (стебла багаторічних злаків, листя липи та берези) міських агломерацій показало, що стебла багаторічних злаків є ефективними індикаторами щодо забруднення атмосфери та ґрунту Mo, Pb, Sr, Zn.

 

Summary

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Zhuk О.A., Klos V.R.

Geochemical aspects of certain territories environmental risk.

The results of litho and biochemical studies of urban agglomerations in order to highlight areas of environmental risk. Analyzed radon in soil, air and basements zones of tectonic disturbances territory of Pechersk district of Kiev , with the result that identified environmental risk area (the intersection of the boulevard of Druzhbu Narodov and the street Michurin). According to research samples of soil samples in a scanning electron microscope with microprobe analysis revealed the nature of the origin of man-made geochemical anomalіy: if oolite structure - aerogenic. Analysis of the results of studies of various kinds and parts of plants (stalks of perennial grasses, leaves, linden and birch) metropolitan areas revealed that perennial grasses stalks are effective indicators for air pollution and soil - Mo, Pb, Sr, Zn.

Key words: environmental risk, superficial deposits, radon, vegetation, chemical elements.

 

Резюме

Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Клос В.Р.

Геохимические аспекты определения территорий єкологического риска.

Изложены результаты лито- и биохимических исследований городских агломераций с целью выделения территорий экологического риска. Проанализировано содержание радона в подпочвенном воздухе и подвалах зон тектонических нарушений территории Печерского района г . Киев, в результате чего выявлена зона экологического риска (пересечение бульвара Дружбы Народов и улицы Мичурина). По результатам исследований образцов проб почвы с по мощью микрозондового анализа (растровый электронный микроскоп) выявлена природа техногенных геохимических аномалий: при наличии оолитовой структуры – аэрогенная. Анализ результатов исследования различных видов и частей растительности (стебли многолетних злаков, листья липы и березы) городских агломераций показал, что стебли многолетних злаков служат эффективными индикаторами загрязнения атмосферы и почвы Mo, Pb, Sr , Zn.

Ключевые слова: экологический риск, поверхностные отложения, радон, растительность, химические элементы.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

100