Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С.

Девонський Покрово-Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку Українського щита і складчастої структури Донбасу. Цей масив складений сублужними і лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими і псевдолейцитовими сієнітами та їх дайковими аналогами. Клінопіроксени є головними фемічними мінералами майже всіх типів порід Покрово-Киріївського масиву. Проте, не зважаючи на досить задовільну вивченість різних типів порід цього масиву, піроксени з них вивчено фрагментарно. Об’єктом нашого дослідження є хімічний склад піроксенів із дайкових порід та маліньїтів Покрово-Киріївського масиву. Мета статті — викладення нових результатів детального мікрозондового дослідження піроксенів із дайкових порід та маліньїтів Покрово-Киріївського масиву та петрогенетичних висновків. Хімічний склад піроксенів визначено за допомогою методу мікрозондового аналізу (растровий електронний мікроскоп  JSM-6700F, обладнаний енергодисперсійною системою для мікроаналізу JED-2300 (JEOL, Японія); растровий електронний мікроскоп РЕММА-202, обладнаний енергодисперсійним рентгенівським спектрометром  Link systems та ска нувальний електронний мікроскоп MIRA 3 LMU (Tescan Ltd), оснащений системою мікроаналізу INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instruments Ltd)). Показано, що хімічний склад клінопіроксенів еволюціонує від титанистих діопсид-салітів ("титанистих авгітів") через натрієві (егіринвмісні) саліти до різновидів ізоморфної серії діопсид-геденбергіт-акміт у напрямку від сублужних перидотитів, піроксенітів і габро через маліньїти до нефелінових сієнітів (ювітів). У дайкових породах основного та ультраосновного складу (сублужних габроїдах, піроксенітах) піроксени збагачені TiO2 (до 5,1 мас. %) і Al2O3 (до 6,6 мас. %) і представлені титанистими салітами, тоді як у повнокристалічних перидотитах, піроксенітах і габро вони належать до діопсид-салітів із помірним або низьким вмістом TiO2 (до 2,4 мас. %) та Al2O3 (до 3 мас. %). У маліньїтах і нефелінових сієнітах піроксени збагачені на Na2O (до 9,8 мас. %) і збіднені на TiO2 і Al2O3. У маліньїтах фенокристи піроксену є зональними: центральна частина складена титанистим діопсид-салітом, периферійна — егірин-салітом. Мікроліти піроксенів в основній масі породи належать до серії діопсид — геденбергіт — акміт. Вміст останнього досягає 75 %. Виявлена еволюція складу піроксенів пояснюється зміною лужності розплавів та швидкістю їхньої кристалізації. На завершальних етапах формування масиву кристалізуються перенасичені лугами (коефіцієнт агпаїтності >1) нефелінові сієніти з характерними для такого типу порід акцесорними мінералами (гетценіт, збагачений Na титаніт, Sr-апатит). На прикладі піроксенів Покрово-Киріївського масиву показано особливості формування складного масиву, перші інтрузивні фази якого представлені сублужними верлітами, піроксенітами і габро, а завершальні — лужними, у тому числі агпаїтовими породами.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

39