ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯСТРУБЕЦЬКОГО МАСИВУ РІДКІСНОМЕТАЛЕВИХ СІЄНІТІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОЛЬОВИХ ШПАТІВ

Т.М. Лупашко, А.М. Таращан, О.Є. Гречановська, С.Г. Кривдік

РЕЗЮМЕ

Наведені результати вивчення кристалохімічних особливостей анортоклаз-мезопертиту (Ano-pt) в сієнітах Яструбецького Zr-REE-Y рудопрояву (Сущано-Пержанська тектонічна зона, Волинський блок, Український щит, 1772 ± 17 млн років) за допомогою методів рентгенолюмінесценції (РЛ) та структурного рентгенівського аналізу. Кристали Ano-pt являють собою проростання закономірно орієнтованих низького альбіту (Ab) – матриця і максимального мікрокліну (Mc) – пертити. Вміст альбітової фази в Ano-pt складає від 50 до 75 %. Досліджено спайні по (001) чи (010) виколки кристалів Ano-pt із лейкократових (з фероеденітовою роговою обманкою і біотитом) сієнітів верхньої і з мезо- і лейкократових (гастингсит-анітових) сієнітів головної розшарованих серій та з кварцевих егірин-рибекітових (з анітом) сієнітів центрального ядра. Зразки відібрані з керну свердловини 23с (1500 м), пробуреної в центрі масиву . Порівняльний аналіз спектрів РЛ Мс, що утворює пертитову фазу в Ano-pt з сієнітів Яструбецького масиву , і Мс з лужних, сублужних і нормальних за лужністю порід рідкіснометалевих родовищ різного генезису – магматичного Катугінського пірохлорового (Східний Сибір, Росія), метасоматичного Пержанського гентгельвінового (Волинський блок, Український щит) і автометасоматичного Орловського колумбіт-танталіт-мікролітового (Забайкалля, Росія), показав високу генетичну інформативність варіацій якісного складу та концентрації оптично активних центрів у кристалах Ano-pt. Зокрема, параметр Fe3+ IV / ОAl, OSi є геохімічним індикатором ступеня диференційованості порід, а направлена зміна його значень відбиває еволюцію фізико-хімічних параметрів мінералоутворювального середовища (в тому числі і вмісту О2 і води у складі летких компонентів). Виявлено, що за високими концентрацією ОАЦ Fe3+IV і значеннями параметру Fe3+IV / ОAl мікроклін пертитової фази у складі Ano-pt з егірин-рибекітових сієнітів Яструбецького масиву практично ідентичний мікрокліну в егірин-рибекіт-анітових породах Катугінського пірохлорового родовища, кристалізація яких відбувалась за високої активності оксигену і магматичної температури. Становлення сієнітів головної розшарованої серії Яструбецького масиву відбувалося за складних РТ умов багатостадійного процесу мінералоутворення і взаємодії з автометасоматичними розчинами, чому сприяла неодноразова тектонічна активізація з утворенням локальних зон пізньої тріщинуватості. Про це свідчать зафіксовані центри Pb+ (мікроклінова фаза пертитів) в Ano-pt та часткова або повна калішпатизація його кристалів. Високі концентрації Pb+ – типоморфна ознака високоупорядкованих мікроклінів з грейзенів Орловського колумбіт-танталіт-мікролітового і Пержанського гентгельвінового родовищ, які формувалися під впливом відповідно залишкових і інфільтраційних флюїдів за більш низької температури. Надходження автометасоматичних розчинів із глибини в нижні горизонти Яструбецького масиву сієнітів може бути наслідком відкриття нових магматичних камер та “додаткової” кристалізаційної диференціації магматичного розплаву з накопиченням цирконію на пізніх стадіях.

SUMMARY

Lupashko T.M., Tarashchhan A.M., Grechanovskaya O.E., Kryvdik S.G.

Formation peculiarities of feldspars from Yastrebetskiy rare metals sienite massive (Ukrainian Shield) by X-Ray luminescence data.

Crystal-chemical features of anorthoclase-mesoperthite (Ano-pt) from sienites of Yastrebetskiy Zr-REE-Y ore deposite (Sushchany-Perga tectonic zone, Volyn block of Ukrainian Shield, 1772 ± 17 million years) were investigated by means of X-ray luminescence and X-ray diffractometry. Ano-pt crystals are the thin intergrowth of regular oriented low albite (matrix) and maximum microcline (perthite). The albite phase content is about 50–75 %. The samples of Ano-pt crystals from the bore core of 23c borehole (1500 m), drilled in the central part of massive were selected. Ano-pt crystals plates with cleavage faces (001) or (010) from leucocratic syenites (with ferroedenite, hornblende and biotite) of the upper, mesocratic and leucocratic syenites (with hastingsite and annite) of the main stratified series and from the quartz aegirine-riebeckite (with annite) syenites of central core were investigated. Comparative analyses of X-ray luminescence parameters of microclines (perthites) of Ano-pt of Yastrebetskiy massive, and microclines from alkaline, subalcaline and normal alkaline  rocks from rare metals deposits of different genesis (Katugino magmatic pyrochlor deposite, Eastern Siberia, Russia; Perga genthelvite metasomatic deposite, Volyn block, Ukrainian Shield and Orlovkske autometasomatic deposite of columbite-tantalite-microlite, Transbaikalia, Russia) helped to reveal the genetic informativness of composition and concentration variability of optical active centers in the Ano-pt. In particular parameter Fe3+IV / ОAl, OSi is the geochemical indicator of the degree of rocks differentiation. The directed change in its values reflects the evolution of physicochemical parameters of mineral forming medium (including oxygen and water content in volatile components). It was revealed that that the perthite phase of microcline from Ano-pt of aegirine-riebeckite syenites of Yastrebetskiy massive by parameter value of Fe3+IV / ОAl and high concentration of Fe3+IV in it is practically identical to those in microcline from the aegirine-riebeckite-annite rocks of Katugino pyrochlor deposite, which was crystallized in relatively “dry” conditions at the magmatic temperature and high oxygen activity . Formation of syenites of general stratify series was occurred in intricate P-T conditions of multistage mineral forming process and interaction with autometasomatic solutions which was provoked by repeated tectonic activation with and formation of late local fracturing zones. Recording of Pb+ (perthite phase of microcline) in Ano-pt and partial or complete alkali feldsrparthization of their crystals is the evidence of active fluides impact. High concentrations of Pb+ centers is the typomorphic indicator of high ordered microclines from greisens of Orlovkske columbite-tantalite-microlite deposite and Perga genthelvite deposite of autometasomatic and infiltration at more low temperatures fluids accordingly . Penetration of autometa- somatic solutions from depth into the lower horizons of Yastrebetskiy syenite massive may be the result of opening of newmagmatic chambers and “additional” crystallization differentiation of magmatic melt on late stages of zircon accumulation.

Key words: rare metal rocks, anorthoclase-perthite, microcline, X-ray luminescence spectra, optical active centers, crystal chemistry peculiarities, genesis.

РЕЗЮМЕ

Лупашко Т.Н., Таращан А.Н, Гречановская Е.Е., Кривдик С.Г.

Особенности формирования Ястребецкого массива редкометалльных сиенитов (Украинский щит) по данням рентгенолюминесценции полевих шпатов.

Изложены результаты изучения кристаллохимических особенностей анортоклаз-мезопертита (Ano-pt) в сиенитах Ястребецкого Zr-REE-Y рудопроявления (Сущано-Пержанская тектоническая зона, Волынский блок, Украинский щит, 1772 ± 17 млн лет) с помощью методов рентгенолюминесценции (РЛ) и структурного рентгеновского анализа. Кристаллы Ano-pt представляют собой закономерно ориентированные прорастания низкого альбита (Ab) – матрица и максимального микроклина (Mc) – пертиты. Содержание альбитовой фазы в Ano-pt составляет от 50 до 75 %. Исследованы спайные по (001) или (010) пластинки кристаллов Ano-pt из лейкократовых (с ферроэденитовой роговой обманкой и биотитом) сиенитов верхней и с мезо- и лейкократовых (гастингсит-аннитовых) сиенитов главной расслоенных серий и из кварцевых эгирин-рибекитовых (с аннитом) сиенитов центрального ядра. Образцы отбирались с керна скважины 23с (1500 м), пробуренной в центре массива. Сравнительный анализ спектров РЛ Мс, образующего пертиты в Ano-pt из сиенитов Ястребецкого массива, и Мс из щелочных, субщелочных и нормальных по щелочности пород редкометалльных месторождений разного генезиса – магматического Катугинского пирохлорового (Восточная Сибирь, Россия), метасоматического Пержанского гентгельвинового (Волынский блок, Украинский щит) и автометасоматического Орловского колумбит-танталит-микролитового (Забайкалье, Россия), способствовал выявлению генетической информативности вариаций качественного состава и концентрации оптически активных центров в кристаллах Ano-pt. В частности, параметр Fe3+IV / ОAl , OSi является геохимическим индикатором степени дифференцированности пород, а направленное изменение его значений отражает эволюцию физико-химических параметров минералообразующей среды (в том числе и содержания О2 и воды в составе летучих компонентов). Выявленно, что высокие концентрация Fe3+ IV и значения параметра Fe3+IV / ОAl в Мс, образующего пертиты в составе Ano-pt из эгирин-рибекитовых сиенитов Ястребецкого массива, практически идентичны таковым для Мс из эгирин-рибекит-аннитовых пород Катугинского пирохлорового месторождения, кристаллизовавшихся в условиях высокой фугитивности кислорода и магматической температуре. Становление главной расслоенной серии сиенитов Ястребецкого мас сива происходило в сложных Р–Т условиях многостадийного минералообразования и взаимодействия с автометасоматическими растворами, сформированных в условиях многократной тектонической активизацией с образованием локальных зон поздней трещинноватости. Об этом свидетельствуют фиксация в Ano-pt центров Pb+ (микроклиновая фаза пертитов) и частичная или полная калишпатизация его кристаллов. Высокая концентрація Pb+ – типоморфный признак высокоупорядоченных микроклинов из грейзенов Орловского колумбит-танталит-микролитового и Пержанского гентгельвинового месторождений, формировавшихся под воздействием, соответственно, остаточных и инфильтрационных флюидов при более низких значениях температуры. Поступление автометасоматических растворов из глубины в нижние горизонты Ястребецкого сиенитового массива может бать следствием открытия новых магматических камер и “дополнительной” кристаллизационной дифференциации магматического расплава с накоплением циркония на поздних стадиях.

Ключевые слова: редкометалльные породы, анортоклаз-пертит, микроклин, спектры рентгенолюминесценции, оптически-активные центры, кристаллохимические особенности, генезис.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

58