РЕЧОВИННИЙ СКЛАД Тa-Nb МІНЕРАЛІЗАЦІЇ В ПЕГМАТИТАХ ТА АПОГРАНІТНИХ МЕТАСОМАТИТАХ ШПОЛЯНО-ТАШЛИЦЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ

О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова

РЕЗЮМЕ

Розглянуто  речовинний  склад  Тa-Nb мінералізації  у  рідкіснометалевих  родовищах  і рудопроявах найбільш перспективного в металогенічному плані Шполяно-Ташлицького рудного району (центральна частина Українського щита). Головними мінералами-концентраторами Тa і Nb у гранітних пегматитах та апогранітних метасоматитах є мінеральні  різновиди  трьох  ізоморфних  рядів:  групи  колумбіт-танталіту  (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6,  ільменорутил-стрюверіту (Ti,Nb,Ta)O2 та пірохлор-мікроліту (Ca,Na)2Ta2O6(O,В,OН,F). Залежно від геологічної обстановки, в асоціації з цими мінералами часто присутні рудні – тапіоліт, іксіоліт, каситерит, уранініт, нігерит та ганіт. За допомогою мікрозондового аналізу досліджено хімічний склад мінералів групи колумбіт-танталіту із рудоносних пегматитів та метасоматитів. У агрегатах колумбіт-танталітів встановлено наявність характерної внутрішньої ритмічно-мінливої зональності та контрастної мозаїчності, що тісно пов’язано з неоднорідностями їх хімічного складу . У межах одного агрегату фіксуються фази з широким діапазоном вмісту Ta2O5 від 9,80 до 71,0 % та Nb2O5 від 10,6 до 70,1 %. Серед мінералів  групи  тантало-ніобатів  переважають  залізисті  різновиди,  які  за  складом  відповідають  Fe-колумбіт-танталітам  (Nb2O5/Ta2O5 =  1–1,2;  FeO/MnO  =  2,5–6).  Колумбіт-танталіти  характеризуються  високим  вмістом елементів-домішок, мас. %: TiО2 – до 5,88; WО3  – до 3,70; SnО2 – до 9,20; Sc2O3 – 5,40. Скандієносними виявилися переважно колумбіт-танталіти Полохівського рудного поля. Такий високий вміст Sc2O3 в тантало-ніобатах зафіксовано в Україні вперше. Мінерали групи  ільменорутил-стрювериту кількісно не поступаються колумбіт-танталітам. Виявлено деякі регіональні особливості хімічного складу мінералів цієї  групи  (Nb2O5/Ta2O5 = 0,4–1,6). Мінерали групи  пірохлор-мікроліту  значно  менше  поширені.  Г оловні  особливості  прояву  рудної  мінералізації  рідкіснометалевих  пегматитів  та  апогранітових  метасоматитів,  зокрема  відношення  Та/Nb  та  склад  елементів-домішок, мають генетичний зв’язок із материнськими гранітами S-типу , по яких і формуються рудоносні апогранітові утворення.

SUMMARY

Grinchenko О.V., Bondarenko S.M., Siomka V.O., Ivanov B.N., Kanunikova L.I.

Composition оf Тa-Nb mineralization in pegmatites and apogranitic metasomatites of Shpoliano-Tashlyk ore field.

Сomposition of Ta-Nb mineralization in rare-metal deposits and ore manifestations of the most perspective as to metallogenic aspect Shpoliano-Tashlyk ore field (central part of the Ukrainian Shield) is discussed. The main minerals concentrators of Ta and Nb in granite pegmatites and apogranitic metasomatites are mineral varieties of three isomorphic series: columbite-tantalite (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6,  ilmenorutile-struverite (Ti,Nb,Ta)O2 and pyrochlore-microlite (Ca,Na)2Ta2O6 (O,B,OН,F). Depending on  geological  conditions  such ore minerals  as  tapiolite,  ixiolite,  cassiterite, uraninite, nigerite  and  gahnite  are commonly occurred in association with these minerals. By microprobe analysis chemical composition of columbite-tantalitite mineralogical  group  from  ore-bearing  pegmatites  and metasomatites  is  investigated.  For  columbite-tantalite mineral aggregates the presence of characteristic internal rithmically altered zoning and distict mosaicity , that is closely associated with irregularities of their chemical compositions, are established. Within one aggregate phases with wide ranges of Ta2O5 – from 9,80 to 71,0 % and Nb2O5 – from 10,6 to 70,1 % are found. Among minerals ferruous members which composition relates to Fe-columbite-tantalitam  (Nb2O5/Ta2O5 =  1–1,2; FeО/MnО =  2,5–6)  prevail. Columbite-tantalites  are  characterised  by high contents of admixutre-elements (%): TiО2 – up to 5,88; WО3 – up to 3,70; SnО2 – up to 9,20; Sc2O3 – 5,40. Scandium-bearing varieties are occurred  to be predominantly columbite-tantalities from the Polohovka ore field. In Ukraine, such high Sc2O3 contents in tantalo-niobites are found for the first time. Minerals of ilmenorutile-struverite group do not quantatively concede  to  those  of  columbite-tantalite  group.  Some  regional  features  of  typochemistry  for  minerals  of  this  group (Nb2O5/Ta2O5 = 0,4–1,6) are established. Minerals of pyrochlore-microlite show considerably  low distribution scale. The main features of ore mineralization in rare-metal pegmatites and apogranitic metasomatites, including such typomorphic features as Ta/Nb ratio and composition of addmixutures elements, have paragenetic relation with parent granites of S-type after which these ore-bearing apogranitic associations are formed.

Key words: Тa-Nb mineralization, rare-metal pegmatites, apogranitic metasomatites, Ukrainian Shield.

РЕЗЮМЕ

Гринченко А.В., Бондаренко С.Н., Сьомка В.О., Иванов Б.Н., Канунникова Л.И.

Вещественный состав Тa-Nb минерализации впегматитах иапогранитных метасоматитах Шполяно-Ташлыцкого рудного района.

Рассмотрен вещественнsй  состав Тa-Nb минерализации в редкометалльных месторождениях и рудопроявлениях наиболее перспективного в металлогеническом плане Шполяно-Ташлыцкого рудного района (центральная часть Украинского  щита).  Главные  минералы-концентраторы  Тa  и  Nb  в  гранитных  пегматитах  и  апогранитных метасоматитах  –  это  минеральные  разновидности  трех  изоморфных  рядов:  группы  колумбит-танталита (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6, ильменорутил-стрюверита  (Ti,Nb,Ta)O2 и пирохлор-микролита  (Ca,Na)2Ta2O6(O,В,OН,F). В  зависимости  от  геологической  обстановки  в  ассоциации  с  этими  минералами  часто  присутствуют  рудне минералы  –  тапиолит,  иксиолит,  касситерит,  уранинит,  нигерит  и  ганит.  С  помощью  микрозондового  анализа исследован химический состав минералов группы колумбит-танталита из рудоносных пегматитов и метасоматитов. Для  минеральных  агрегатов  колумбит-танталита  установлено  наличие  характерной  внутренней  ритмичной зональности  и  контрастной  мозаичности,  что  тесно  связано  с  неоднородностями  их  химического  состава.  В пределах  одного  агрегата  фиксируются  фазы  с широким  диапазоном  содержания  Ta2O5 –  от  9,80  до  71,0 %  и Nb2O5 –  от  10,6  до  70,1 %.  Среди  минералов  преобладают  железистые  разновидности,  которые  по  составу соответствует Fe-колумбит-танталитам (Nb2O5/Ta2O5 = 1–1,2; FeО/MnО = 2,5–6). Колумбит-танталиты характеризуются высоким содержанием элементов-примесей, мас. %: TiО2 – до 5,88; WО3 – до 3,70; SnО2 – до 9,20; Sc2O3 – 5,40. Скандиеносными оказались преимущественно колумбит-танталиты Полоховского рудного поля. Такое высокое содержание Sc2O3 в тантало-ниобатах зафиксировано в Украине впервые. Минералы группы ильменорутил-стрюверита количественно не уступают колумбит-танталитам. Установлены некоторые региональные особенности химического  состава минералов  этой  группы  (Nb2O5/Ta2O5 =  0,4–1,6). Минералы  группы  пирохлор-микролита значительно менее распространены. Главные особенности проявления рудной минерализации редкометалльных пегматитов и апогранитных метасоматитов, отношение Ta/Nb и состав элементов-примесей, имеют парагенетическую связь с материнскими гранитами S-типа, по которым и формируются рудоносные апогранитные образования.

Ключевые слова: Тa-Nb минерализация, редкометалльные пегматиты, апогранитные метасоматиты, Украинский щит.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

47