О ВРЕМЕНИ В ГЕОЛОГИИ И ОБЩИХ ШКАЛАХ РАСЧЛЕНЕНИЯ ДОКЕМБРИЯ

Жуланова Ирина Львовна

РЕЗЮМЕ

Жуланова І.Л. Про час у геології та загальні шкали розчленування докембрію.

Розглянуто теоретичні передумови коректного підходу до розробки  стратиграфічних шкал.  Зроблено  висновок щодо взаємодоповнюваності історико-геологічних та ізотопно-геохронологічних методів, баланс яких надзвичайно важливий для покращення нижньодокембрійської частини Загальної стратиграфічної шкали. Використовуючи геохронологічні дані необхідно враховувати багатоетапну тектоно-термальну еволюцію областей розвитку раннього докембрію. На основі нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію північно-східної частини Росії та її кореляції зі схемою розчленування нижнього докембрію південного Сибіру розроблено авторський варіант найдавнішої частини Загальної стратиграфічної шкали. Запропоновано архейську акротему розділити на нижньо-, середньо-, верхньоархейську еонотеми, типовими підрозділами яких є відповідно курультиній, алданій і становій. Ранній  архей  інтерпретовано як “місячну  стадію” розвитку Землі. Його верхня  границя  синхронізована  з датою 4600 млн рр. – часом завершення активного розвитку Місяця. Верхню границю архейської акротеми запропоновано зіставити з підошвою серії Ісуа, датованою 3800 млн рр.

SUMMARY

Zhulanova I.L. About the geologic time and general Precambrian scales.

The author has considered theoretical premises of correct approach to the development of stratigraphic scales. The conclusion of the mutual complementarity of geological and isotope-geochronological methods is made. The balance of these methods is particularly important to consider when the Lower Precambrian part of the General Stratigraphic Scale is improving. Geological  interpretation,  taking  into  account  the multi-stage  tectonic  and  thermal  evolution of Early Precambrian  area, should  precede  the  use  of  isotope-geochronological  data. The  author  has  developed  a  version  of  the  ancient  part  of  the General Stratigraphic Scale, which based on the new Lower Precambrian regional schemes of the Northeast Russia and the Southern Siberia. The author propose to divide Archean Acrothem into Lower Archean, Middle Archean and Upper Archean Eonotems, typal units of which are Kurultinian, Aldanian, Stanovian. Early Archean Eon is interpreted as “lunar stage” of the Earth hystory . The Kurultinian upper boundary is synchronized with the date 4,6 Ga, which corresponds to the completion of active development of the Moon. The author proposes to coincide the Archean Acrothem upper boundary with the base of Isua series, whose age is defined as 3,8 Ga.

Key words: geologic time, geochronometry , Lower Precambrian Scale, Archean, Northeast Russia.

РЕЗЮМЕ

Жуланова И.Л.

О времени в геологии и общих шкалах расчленения докембрия

Рассмотрены  теоретические  предпосылки  корректного  подхода  к  разработке  стратиграфических  шкал.  Сделан вывод  о  взаимной  дополняемости  историко-геологических  и  изотопно-геохронологических  методов,  баланс которых особенно важен для совершенствования нижнедокембрийской части Общей стратиграфической шкалы. При  использовании  геохронометрических  данных  необходимо  учитывать  многоэтапную  тектоно-термальную эволюцию  областей  развития  раннего  докембрия.  На  основе  новой  региональной  стратиграфической  схемы нижнего  докембрия  Северо-Востока  России  и  ее  корреляции  со  схемой расчленения нижнего  докембрия  юга Сибири разработан авторский вариант древнейшей части Общей стратиграфической шкалы. Архейскую акротему предложено подразделить на нижне-, средне- и верхнеархейскую эонотемы, типовыми подразделениями которых служат соответственно курультиний,  алданий  и  становий.  Ранний  архей  интерпретирован  как  “лунная  стадия” развития Земли. Его верхняя граница синхронизирована с датой 4600 млн лет – временем завершения активного развития Луны. Верхнюю границу архейской акротемы предлагается совместить с подошвой серии Исуа, имеющей возраст 3800 млн лет.

Ключевые слова: геологическое время, геохронометрия, шкала нижнего докембрия, архей, Северо-Восток России.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

16