Циклічність геологічних процесів в історії Землі. Першопричини

Щербак М. П., Степанюк Л. М., Пономаренко О. М.

Резюме

Розглянуто першопричини мегациклічності в історії Землі. Запропоновано модель мегациклічності. За цією моделлю причинами мегациклічності є внутрішня енергія Землі та процеси перерозподілу енергії та речовини між ядром і мантією, всередині самої мантії і між мантією та літосферою. Цей перерозподіл у Землі відбувається завдяки двом тісно пов’язаним між собою процесам – конвекції та плюмам. Конвекція в мантії призводить до горизонтального переміщення літосферних плит із усіма наслідками: зародженням та існуванням зон спредінгу, трансформних розломів та зон субдукції з відповідним набором геологічних породних асоціацій. Спусковим гачком для перебудови конвекції (конвективних комірок), є суперплюми – потоки перегрітої речовини, що відриваються від поверхні ядра Землі, прояви яких обумовлюють утворення та розпад суперконтинентів. Запропоновано поняття геологічного циклу (мегациклу), початком якого є момент переродження рифтів у зони спредінгу та формування порід офіолітової асоціації. Саме на цьому етапі розпаду суперконтиненту формуються перші осадові та осадово-вулканогенні породи, що можуть бути розпізнані та закартовані. Завершенням геологічного циклу є утворення великих роїв дайок. Виконано огляд космічних факторів та можливої їх ролі в мегациклічності.

Резюме

Щербак Н.П., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н.

Цикличность геологических процессов в истории Земли. Первопричины. Рассмотрены первопричины мегацикличности в истории Земли. Предложена модель мегацикличности. В рамках этой модели причинами цикличности является внутренняя энергия Земли и процессы перераспределения энергии и вещества между ядром и мантией, внутри самой мантии и между мантией и литосферой. Это перераспределение в Земле происходит благодаря двум тесно связанными между собой процессам – конвекцией и плюмами. Конвекция в мантии приводит к горизонтальному перемещению литосферных плит со всеми последствиями: зарождением и существованием зон спрединга, трансформных разломов и зон субдукции, с соответствующим набором геологических породных ассоциаций. Спусковым крючком для перестройки конвекции (конвективных ячеек), служат суперплюмы – потоки перегретого вещества, отрывающегося с поверхности ядра Земли, проявления которых обуславливают образование и распад суперконтинентов. Предложено понятие геологического цикла (мегацикла), начало которого это момент перерождения рифтов в зоны спрединга и формирования пород офиолитовой ассоциации. Именно на этом этапе распада суперконтинента формируются первые осадочные и вулканогенно-осадочные породы, которые могут быть распознаны и закартированы. Завершает геологический цикл образование крупных роев даек. Проведен обзор космических факторов и возможной их роли в мегацикличности.

Ключевые слова: цикличность, конвекция, геологический цикл, плюм, мантия, ядро.

Summary

 

Shcherbak М.Р., Stepaniuk L.M., Ponomarenko O.M.

Cyclicity of geological processes in the Еarth’s history. Primary causes. Primary causes of megacyclicity in the Earth’s history is considered. Megacyclicity model is offered. Acсording to this model the causes of cyclicity is the inner energy of the Earth and processes of redistribution of energy and substance between  core and mantle in the mantle and between mantle and lithosphere. This redistribution occurred in the Earth as two closelly interrelat- ed processes – convection and plumes. Mantle convection results into horizontal movements of lithospheric plates with such consequences as: origin and existence of spreading zones, transform faults breaks and subduction zones, with associated set of geological rock associations. As a  trigger  for reorganisation of convection конвекции (convection cells), are superplumes –flows of overheated substance which are coming from   surface of the Earth’s core and which manifestations cause formation and supercontinental breakup. The concept of geological cycle (megacycle) which starts from rift transformation into spreading zone and formations of ophiolite rock associations is offered. Especially at this stage of supercontinent breakup first sedimentary and volcanogenic-sedimentary rocks which can be distinguished and mapped are formed. The final stage of geological cycle is formation of large dike swarms. The review of space factors and their possible role to in megacyclicity is made.

Key words: cyclicity , convection, geological cycle, plume, mantle, core

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

10