A U-Pb baddeleyite age of the davydky gabbro-syenite massif оf the Korosten plutonic complex

L. Shumlyanskyy, R. Ernst, K. Billström

An age is provided for the Davydky massif, one of the intrusive bodies within the Korosten AMCG complex in the Ukrainian shield. The unexpected 1790 ± 1 Ma U-Pb baddeleyite age obtained for the Davydky massif (concentrically zoned gabbro to syenite) provides additional support for the simultaneous emplacement of the early phase of the Korosten AMCG complex and regional Ni-enriched tholeiitic magmas. The petrologic relationships of these two simultaneously emplaced magma types are discussed.

Key words: Davydky massif, Korosten complex, Ukrainian shield, Palaeoproterozoic, U-Pb age.

РЕЗЮМЕ

Шумлянский Л., Ернст Р., Білстрьом К. Вік баделеїту з Давидківського габро-сієнітового масиву коростенського комплексу.

Наведено U-Pb вік по баделеїту (1790 ± 1 млн років), отриманий для габро Давидківського масиву, що входить до складу Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону. Давидківський масив розташовується в крайній північно-східній частині Коростенського плутону, де частково перекритий відкладами Вільчанської западини. Масив має округлу форму і займає площу біля 30 км2. Він складений габро-долеритами, габро, андезиновими анортозитами, та сієнітами. Давидківський масив відрізняється від інших габроїдних масивів коростенського комплексу тим, що проявляє чітку еволюцію складу від габро до сієніту. Подібна диференційованість не спостерігалася в жодному іншому масиві комплексу. Так само, Давидківський масив відрізняється за часом кристалізації від всіх інших датованих габроїдних масивів, які вкорінювалися біля 1760 млн років тому. Водночас, за геохімічними особливостями габроїди масиву тотожні породам інших габроїдих масивів Коростенського плутону. Вік, отриманий для габро Давидківського масиву, близький до віку численних дайок нікеленосних толеїтових долеритів та розшарованих габроїдних масивів прутівського комплексу, широко розповсюджених у Північно-Західному районі Українського щита. Такий збіг у часі формування масивів дозволяє припустити, що обидві породні серії (високонікелеві толеїтові долерити прутівського комплексу та високотитанові габроїди Коростенського плутону) можуть мати певну генетичну спорідненість. Водночас, геохімічні та ізотопні дані щодо високонікелевих та високотитанових порід помітно різні. Високотитанові породи значно менш магнезіальні, помітно збагачені на некогерентні мікроелементи, та збіднілі на когерентні. Ізотопний склад неодиму високотитанових порід відображає присутність давнішого корового матеріалу в їхньому джерелі. Результати попереднього геохімічного моделювання свідчать, що породи обох серій можуть бути пов’язані комбінацією фракційної кристалізації та корової контамінації. Термальний ефект, спричинений вкоріненням гарячих мантійних толеїтових розплавів, та декомпресією, внаслідок розтягнення кори, призводив до часткового плавлення нижньокорового матеріалу. Таким чином, високонікелеві толеїти походять з помірно деплетованого мантійного джерела, тоді як роль нижньокорової речовини значно зростає в розплавах, з яких кристалізувалися породи Коростенського плутону.

Ключові слова: Давидківський масив, коростенський комплекс, Український щит, палеопротерозой, U-Pb вік.

 

РЕЗЮМЕ

Шумлянский Л., Эрнст Р., Бильстрем К. Возраст бадделеита из Давидковского габбро-сиенитового массива коростенского комплекса.

Установлен U-Pb возраст по бадделеиту (1790 ± 1 млн лет), полученный для габбро Давидковского массива, входящего в состав Коростенского анортозит-рапакивигранитного плутона. Давидковский массив располагается в крайней северо-восточной части Коростенского плутона, где частично перекрыт отложениями Вильчанской впадины. Массив имеет округлую форму, и занимает площадь около 30 км2. Он сложен габбро-долеритами, габбро, андезиновыми анортозитами и сиенитами. Давидковский массив отличается от других габброидных массивов коростенского комплекса тем, что проявляет четкую эволюцию состава от габбро до сиенита. Подобная дифференцированность не наблюдалась ни в одном другом массиве комплекса. Кроме того, Давидковский массив отличается по времени кристаллизации от всех остальных датированных габброидных массивов, которые внедрялись около 1760 млн лет тому назад. В то же время, по геохимическим особенностям габброиды массива идентичны породам других габброидных массивов Коростенского плутона. Возраст, полученный для габбро Давидковского массива, близок к возрасту многочисленных даек никеленосных толеитовых долеритов и расслоенных габброидных массивов прутовского комплекса, широко распространенных в Северо-Западном районе Украинского щита. Такое совпадение во времени формирования массивов позволяет допустить, что обе породные серии (высоконикелевые толеитовые долериты прутовского комплекса и высокотитановые габброиды Коростенского плутону) могут иметь некоторое генетическое родство. В то же время, геохимические и изотопные данные в отношении высоконикелевых и высокотитановых пород заметно различны. Высокотитановые породы значительно менее магнезиальны, заметно обогащены некогерентными микроэлементами и обеднены когерентными. Изотопный состав неодима высокотитановых пород отображает присутствие более древнего корового материала в их источнике. Результаты предварительного геохимического моделирования свидетельствуют о том, что породы обеих серий могут быть связаны комбинацией фракционной кристаллизации и коровой контаминации. Термальный эффект как результат внедрения горячих мантийных толеитовых расплавов и декомпрессией, вызванной растяжением коры, приводил к частичному плавлению нижнекорового материала. Таким образом, высоконикелевые долериты – это производные умеренно деплетированного мантийного источника, тогда как роль нижнекорового вещества значительно возрастает в расплавах, из которых кристаллизовались породы Коростенского плутона.

Ключевые слова: Давидковский массив, коростенский комплекс, Украинский щит, палеопротерозой, U-Pb возраст.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

37