КАЛІЙ-АРГОНОВА ГЕОХРОНОМЕТРІЯ РОЗЛОМНИХ ЗОН ДОКЕМБРІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

O.M. ПОНОМАРЕНКО, Г.Г. ПАВЛОВ, O.O. ПАВЛОВА

РЕЗЮМЕ

Розглянуто досвід використання К-Ar геохронометрії для датування процесів у докембрійських зонах
діафторезу. Показано, що комплексні петрографо-геохронометричні дослідження порід зон тектонічних
порушень дозволяють правильно інтерпретувати ізотопні дати, що отримані за допомогою різних
методів за різними мінералами, проводити хронометраж магматичних, метаморфічних та тектонічних
подій у докембрії.

SUMMARY
This paper discusses the experience of using K-Ar geochronometry
for dating the processes in Precambrian
zones of diaphtoresis. It is shown that complex petrographic-
geochronometric investigations of tectonic fault
zones make it possible to do correct interpretation of isotopic
data, obtained by different methods on different
minerals, and carry out chronometric checking of magmatic,
metamorphic and tectonic events in Precambrian.

РЕЗЮМЕ
Рассмотрен опыт использования К-Аг геохрономет-
рии для датирования процессов в докембрийских зо-
нах диафтореза. Показано, что комплексные петрог-
рафо-геохронометрические исследования пород зон
тектонических нарушений позволяют правильно ин-
терпретировать изотопные даты, полученные с помо-
щью различных методов по различным минералам,
проводить хронометраж магматических, метаморфи-
ческих и тектонических событий в докембрии.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

44