Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

Методи досліджень – рудномінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні, мас-спектрометричні та геохімічні.

Системний аналіз геолого-структурної позиції та речовинного складу проявів (точки мінералізації), рудопроявів та родовищ молібдену і вольфраму на УЩ дозволяють виділити такі генетичні типи рудоносних метасоматитів: вольфраміт-каситеріт-грейзеновий, шеєліт-скарновий, молібденіт-грейзеновий, рідкісноземельно-молібден-уран-торієвий, молібденіт-лужний та молібденіт-пегматитовий. Головними критеріями, які визначають локалізацію основних генетичних типів вольфрамо- та молібденоносних метасоматитів, є структурний, літолого-геохімічний, магматичний та мінералого-геохімічний.

Для молібдену характерна чітка тенденція до накопичення в  метабазитах та графітовміщуючих гнейсах. Вольфрам в метаморфічних породах  накопичується в метапелітах. При процесах метасоматозу молібден і вольфрам вилуговуються із вміщуючих товщ і концентруються в скарнах, грейзенах, кварц-польовошпатових і лужних метасоматитах. Присутність вольфрамвмісного рутилу і сфену в навколоскарнових породах свідчить про регенераційний характер формування вольфрамової мінералізіції в скарнах. Вольфраміт є типоморфним мінералом олово-вольфрамових грейзенових рудопроявів. Молібденіт зустрічається у вигляді політипу 2Н і 3R в грейзенах, кремнієво-калієвих і лужних метасоматитах. Політип 3R характерний для слабоеродованих молібденових родовищ грейзенового типу.

Новизна - вперше для Українського щита встановлені та вивчені вольфрамітоносні грейзени у Криворізько-Кременчуцькій зоні та рідкісноземельно-молібден-уран-торієві метасоматити в Приазовському мегаблоці.

  Галузь застосування - Результати НДР використані виробничими організаціями КП «Кіровгеологія» при проведенні геолого-пошукових робіт на рідкісні метали в різних мегаблоках УЩ.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005307

Роки виконання: 

2010 to 2012