Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 59 стор., 4 табл., 18 рис., перелік посилань з 31 джерел.

Об’єкт дослідження – гранітоїди західної частини Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – з’ясування геологічних умов формування, вивчення речовинного складу та визначення ізотопного віку гранітоїдів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів та ізотопне датування   кристалів монациту і циркону класичним U–Pb методом.

Здійснено вивчення петрографічних особливостей і радіогеохроно-логічного віку гранітоїдів, які виокремлюються у складі двох ультраметаморфічних – шереметівського і житомирського та інтрузивного кишинського комплексів. З’ясовано, що ізотопний вік плагіогранітоїдів шереметівського комплексу, визначений ізохронним уран-свинцевим методом за цирконами, становить 2092,2+3,2 млн років, а алохтонних двопольово­шпатових гранітів житомирського комплексу, визначений за монацитами – близько 2073 млн років. Встановлено позитивну геохімічну спеціа­лізацію колізійних, переважно калішпатових гранітів кишинського комплексу на молібден. У гранітах  Мухарівського масиву вперше встановлена молібденітова  мінералізація.

Ключові слова: 

РК: 

№ 0111U008300

Роки виконання: 

2011 to 2012