інфрачервона спектроскопія

Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС

Проведено  дослідження  фторапатитів  (FAp)  з  сієнітів  (FAps)  та  карбонатитів  з  домішкою  доломіту  (FApcd)  і піроксенів  (FAps) Чернігівської  зони розломів Приазовського блоку Українського щита  за  допомогою методів ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 1H, 19F і 31P, інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), FApc та FAps — рентгено-флуоресцентного аналізу (Рфа). Виявлено ряд особливостей структури та ізоморфізму F → он досліджених FAp.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты

За допомогою методів рентгенівської дифракції,  інфрачервоної  спектроскопії, ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу та рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено синтетичні фтор гідроксилапатити (ФГАП) з домішками рідкісноземельних елементів (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho і Er. Апатити синтезовано методом осадження з розчинів в умовах, наближених до умов (Т, pH) біологічного синтезу, за вихідних співвідношень елементів (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05, F : P = 0,5.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты

Методами  рентгеновской  дифракции,  инфракрасной  спектроскопии,  ядерного магнитного  резонанса  (ЯМР), электронного  парамагнитного  резонанса,  рентгеноспектрального  микроанализа  и  люминесцентной  спектро-скопии  исследованы  синтетические  гидроксилапатиты  (ГАП)  с  примесями  редкоземельных  элементов  (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho и Er. Апатиты синтезированы методом осаждения в условиях, близких к условиям (Т, рН) природного биологического синтеза, при исходных соотношениях элементов (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05.

Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений

Наведено результати порівняльного дослідження кристалохімічних особливостей цирконів  із Zr, REE Азовського  та Яструбецького  (Україна)  та Nb-Ta, Zr, REE Катугінського родовищ (Росія) за допомогою методів фотолюмінесценції  (ФЛ)  та  інфрачервоної  спект роскопії (ІЧС). Лужні та сублужні породи протерозойського  віку, що  їх  складають,  близькі  за  геохімічною  і металогенічною  спеціалізацією,  складом  породотвірних і акцесорних мінералів. Магматична природа сієнітів Азовського та Яструбецького масивів не викликає сумнівів.

Subscribe to RSS - інфрачервона спектроскопія