ізоморфізм

Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС

Проведено  дослідження  фторапатитів  (FAp)  з  сієнітів  (FAps)  та  карбонатитів  з  домішкою  доломіту  (FApcd)  і піроксенів  (FAps) Чернігівської  зони розломів Приазовського блоку Українського щита  за  допомогою методів ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 1H, 19F і 31P, інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), FApc та FAps — рентгено-флуоресцентного аналізу (Рфа). Виявлено ряд особливостей структури та ізоморфізму F → он досліджених FAp.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты

За допомогою методів рентгенівської дифракції,  інфрачервоної  спектроскопії, ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу та рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено синтетичні фтор гідроксилапатити (ФГАП) з домішками рідкісноземельних елементів (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho і Er. Апатити синтезовано методом осадження з розчинів в умовах, наближених до умов (Т, pH) біологічного синтезу, за вихідних співвідношень елементів (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05, F : P = 0,5.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты

Методами  рентгеновской  дифракции,  инфракрасной  спектроскопии,  ядерного магнитного  резонанса  (ЯМР), электронного  парамагнитного  резонанса,  рентгеноспектрального  микроанализа  и  люминесцентной  спектро-скопии  исследованы  синтетические  гидроксилапатиты  (ГАП)  с  примесями  редкоземельных  элементов  (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho и Er. Апатиты синтезированы методом осаждения в условиях, близких к условиям (Т, рН) природного биологического синтеза, при исходных соотношениях элементов (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05.

Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я

Кристалохімічні особливості найпоширенішого фемічного мінералу лужних порід — егірину були досліджені на зразках із нефелінових сієнітів Октябрського масиву та просторово наближених до нього лужних метасоматитів (Східне Приазов’я). У ході роботи застосовано комплекс локальних хіміко-аналітичних та спектроскопічних методів. Особливу увагу приділено виявленню та вивченню притаманних егіринам типів гетеровалентних ізоморфних заміщень, їх залежності від умов утворення (парагенетичних асоціацій мінералів) та зв’язку з інтенсивністю забарвлення.

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

 Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии

Методами ядерного магнітного резонансу на ядрах 1Н, 19F, 29Si і 31Р та електронного парамагнітного резонансу  проведено  дослідження  кристалохімічних  особливостей апатитів з порід різного хімічного складу і генезису  Чемерпільської  структури  (Савранська  рудна зона, Середнє Побужжя):  метаморфізованих  базитів, амфіболітів,  кристалосланців,  гнейсів  і метасоматичних  гранітів.

Subscribe to RSS - ізоморфізм