рудопрояв

Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами

Виділення прогнозних площ зон метасоматитів Українського щита геоелектричними методами

Шеремет Є.М., Ніколаєв І.Ю., Сєтая Л.Д., Агаркова Н.Г.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна.

Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 62 с., 25 рис., 36 джерел.

Об'єкт дослідження – зони проявлення лужного метасоматозу в Східному Приазов’ї та зони проявлення метасоматозу в Кіровоградському мегаблоці як об’єкти для пошуків корисних копалин.

Subscribe to RSS - рудопрояв