метали

Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна.

Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита

Встановлені основні закономірності міграції різних форм хімічних елементів у поверхневих відкладах. Встановлено, що збільшення вмісту сульфатів в хімічному складі води приводить до збільшення вмісту комплексу «важкий метал - сульфат», при цьому вміст іонів металів Сu2+, Сd2+, Zn2+ зменьшується. Створено математичну модель утворення сольових ореолів розсіяння та проведено визначення прогнозної кількісної оцінки локальних рудопроявів.

Subscribe to RSS - метали