ГЕТИТ

Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   150 стор.,  68 рис.,  14 табл.,  87  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних оксидів і гідроксидів заліза на сильномагнітний магнетит під впливом відновників та температури.

Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ)

Досліджено перетворення  гематиту  та  гетиту на магнетит шляхом обробки  водними розчинами  солей  заліза  і лугу  за  їх нагрівання. Процеси перетворення вивчено на прикладі  гетитової руди Керченського  залізорудного басейну, гетитової та гематитової руд Криворізького залізорудного басейну  і гематитового концентрату  із Кривого Рогу. До  вихідної подрібненої  сировини послідовно  додавали  розчин  солі  двовалентного  заліза  та  лугу  з подальшим нагрівом за температури 98 °С упродовж 30 хв.

Онтогенез ґраткоподібних агрегатів гетиту криворізького басейну (Україна) .

Ґраткоподібний агрегат гетиту виник у зоні гіпергенезу внаслідок прояву складних процесів фізичного та хімічного вивітрювання (окиснення) магнетитових руд. Потужна гідратація, великі значення pН і Еh, а також кристало­хімічні чинники призвели до руйнації магнетиту та переходу його в колоїдний розчин, з якого у тріщинній системі формувався ґраткоподібний агрегат.

 

Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок окси- дів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії та магнітних вимірів вивчено кінетику "старіння" магнітовпорядкованих наночастинок, синтезованих нами методом гідротермічного осадження в атмосфері азоту, під час їх зберігання в умовах природного середовища протягом 1817 діб. Діагностовано фазовий склад синтезованого зразка і простежено його зміни протягом фіксованих термінів зберігання. Панівною фазою в складі синтезованих частинок, внесок поглинання якої в сумарний мессбауерівський спектр (МС) складає 89 %, є магнетит — феримагнетик і головний носій магнетизму.

Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах

Наведено узагальнені дані з морфології продуктів земного вивітрювання метеоритів  із колекції Національного науково-природничого  музею НАН  України.  Запропоновано  морфологічну  класифікацію  продуктів  вивітрювання в усіх типах метеоритів. Продукти вивітрювання вперше класифіковано на три типи: площинний,  ізометричний  і  видовжений, що  характеризують просторове  розміщення  і  особливості морфології  вторинних  екзогенних мінералів у метеоритних зразках.

Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії, РФА та магнітометрії досліджено вплив термічної обробки в присутності крохмалю на фазові перетворення і магнітні властивості чотирьох зразків тютюнових руд із Керченського залізорудного басейну. Термічна обробка призводила до перетворення гетиту, який входить до складу ви-хідних зразків руд і має антиферомагнітну структуру, на магнетит з феримагнітною структурою. Для гетиту тютюнових руд характерно входження води до структури і прояв ізоморфізму Fe3+ → Al.

Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу діагностовано фази магеміту і гетиту в тонкодисперсних продуктах земного вивітрювання октаедриту Сіхоте-Алінь та фази магеміту, камаситу і теніту в окиснених металевих пластинках атакситу Чінге. Наявність різного стану магнітного впорядкування іонів Fe3+ (магнітновпорядкованого і суперпарамагнітного) у структурі гетиту з метеорита Сіхоте-Алінь пов’язана з утворенням у мінералі кристалітів різного розміру.

Pages

Subscribe to RSS - ГЕТИТ