Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 66,  рис. 19,  табл. 6, - додатки,  джерел - 43.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Виявлення петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих титанових руд в кристалічних породах.

Методи досліджень – мінералого-петрографічні, хімічний, мікрозондовий, рентген-флюорисцентний, ICP MS.

Результати отримані під час виконанні теми надруковано в 6 у статтях у вітчизняних журналах.

Новизна роботи. За результатами вивчення родовищ та проявів ільменітового зруденіння в анортозит-рапаківігранітних плутонах (АРГП) Українського щита (УЩ) встановлено, що характер зруденіння залежить від типу порід. Істотно ільменітове зруденіння приурочені до "норитового" типу габроїдів, тоді як ільменіт-апатитове – до "троктолітового". Зроблено висновок, що для істотно ільменітових родовищ склад вихідного магматичного розплаву був дещо відмінним відносно габроїдів із апатит-ільменітовим зруденніням та (для перших – йотунітовий, для других – збагачений титаном сублужний базальт). Крім того, наявні геологічні дані та особливості мінерального складу вказують на те, що багаті ільменітові руди кристалізувались з розплавів у відновних умовах (фугітивність кисню була, очевидно, нижчою від такої буферу кварц-фаяліт-магнетит), тоді як апатит-ільменітові руди формувалися у більш окислених умовах (що зумовило появу титаномагнетиту, титанистого авгіту). Мінералогічні дослідження багатих ільменітових руд УЩ вказують на суттєву відмінність їх породоутворювальних і рудних мінералів від подібних відомих зарубіжних родовищ та давно відомих родовищ УЩ. Багаті ільменітові руди Носачівського родовища і рудопрояву Пенизевичі відрізняються від подібних родовищ: майже стехіометрично чистим складом ільменіту; відсутністю  магнетиту і апатитових включень в ільменіті, що дозволяє виділити чисті ільменітові концентрати; більш залізистим складом піроксену ніж у закордонних родовищ. Вперше виявлено незвично-глибокі негативні Eu-аномалії в хондрит-нормованих спектрах рідкісно-земельних елементів з апатитів цих родовищ, чим вонни значно відрізняються від апатитів більш відомих апатит-ільменітових родовищ УЩ та крупних ільменітових родовищ світу. Виявлено, що в апатитах спектри розподілу рідкісноземельних елементів мають характерні особливості, що повязані з типом мінералізації родовищ. Це може слугувати критерієм діагностики та пошуків рудоносних порід в різноформаційних комплексах. Дослідження  ізотопного складу Sr (87Sr/86Sr) в апатитах також вказують на відмінності у співвідношенні ізотопів стронцію в родовищ АРГП УЩ з різним типом мінералізації. За результатами досліджень виділено геологічні, петрологічні, мінералогічні та геохімічні критерії пошуків багатих ільменітових руд. Розробка цих критеріїв разом з аналізом геологічної будови конкретних ділянок території УЩ дозволяє намічати найбільш вірогідні площі для пошуків таких родовищ.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005310

Роки виконання: 

2010 до 2012