ЖДАНІВСЬКИЙ ІНТРУЗИВ ФЛОГОПІТ-АМФІБОЛОВИХ УЛЬТРАБАЗИТІВ (ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

С.М. ЦИМБАЛ, P.M. ДОВГАНЬ, В.А. ЄНТІН, С.Г. КРИВДІК, В.М. ПАВЛЮК, Ю.С. ЦИМБАЛ

РЕЗЮМЕ

Наведено петрографічну, мінералогічну, петрохімічну і геохімічну характеристики ультрабазитів
Жданівського силоподібного інтрузиву, розташованого в центральній частині Подільського мегаблоку
Українського щита. Показано, що в лежачому боці інтрузиву переважають дуніти і гарцбургіти, в висячому -
ортопіроксеніти. Породоутворюючими мінералами їх є олівін (хризоліт), ортопіроксен (бронзит), флогопіт
та рогова обманка гастгмгситового і еденітового типу. Виходячи з парагенезису і кількісного співвідношення
цих мінералів, ультрабазити Жданівського інтрузиву можна називати флогопіт-амфіболовими дунітами,
гарцбургітами і ортоп іроксен і тами. За вмістом Si02 і MgO вони відповідають ультраосновним і основним породам
дещо підвищеної лужності (Na20+K30 = 0,25-2,20 %, Na20/K20 = 1-5). Всі різновиди їх характеризуються значним
вмістом когерентних елементів (Cr, Ni, Со, Си) та низьким - несумісних (особливо Nb і Та). З найбагатшими
на амфіболи різновидами ортопіроксенітів пов'язане мідно-нікелеве зруденіння вкрапленого типу піротин-
пентландит-халькопіритового складу. Перераховані на вік 2000 млн pp. ізотопно-геохімічні характеристики
ультрабазитів мають такі значення: B7Sr/86Sr = 0,701273-0,701397; eSr від -12,3 до -14,0; шNd/N4Nd = 0,510102-
0,510108; sNd = 1,05-1,17. Вони вказують на те, що вихідний для них розплав утворився в результаті часткового
плавлення деплетованих порід верхньої мантії і не зазнав значної контамінованості коровим матеріалом.
Ультрабазити Жданівського інтрузиву належать до абісальної фації. Вони сформувалися з
диференційованого, але ще досить магнезіального розплаву, кристалізаційне фракціонування якого спричинило
кумуляцію олівіну і ортопіроксену в лежачому боці інтрузиву і накопичення залишкового розплаву в його
висячому боці. Кристалізація інтрузиву відбувалась при високих РТ-параметрах і низькій фугітивності кисню.
Пропонується виділити ультрабазити Жданівського інтрузиву в однойменний комплекс флогопітових і
флогопіт-амфіболових перидотитів.

РЕЗЮМЕ
Приведена петрографическая, минералогическая,
петрохимическая и геохимическая характеристика уль-
трабазитов Ждановского силлоподобного интрузива,
расположенного в центральной части Подольского ме-
габлока Украинского щита. Показано, что в лежачем
боку интрузива преобладают дуниты и гарцбургиты, в
висячем - ортопироксениты. Породообразующими ми-
нералами их являются оливин (хризолит), оргопироксен
(бронзит), флогопит и роговая обманка гастингситового
и эденитового типа. Исходя из парагенезиса и количе-
ственного соотношения этих минералов, ультрабазиты
Ждановского интрузива можно называть флогопит-
амфиболовими дунотами, гарцбургитами и ортопирок-
сенитами. По содержанию Si02 и MgO они отвечают
ультраосновным и основным породам повышенной
щелочности (Na20+K20 = 0,25-2,20 %, Na,0/K20 = 1-5).
Все разновидности их характеризуются значительным
содержанием когерентных элементов (Cr, Ni, Со, Си)
и НИЗКИМ - несовместимых (особенно Nb и Та). С
обогащенными на амфиболы разновидностями ортопи-
роксенитов связано медно-никелевое оруценение вкра-
пленного типа пирротин-пентландит-халькопиритового
состава. Рассчитанные на возраст 2000 млн лет
изотопно-геохимические характеристики ультрабазитов
имеют такие значения: "Sr^Sr = 0,701273-0,701397; eSr
от -12,3 до-14,0; '«Nd/^Nd = 0,510102-0,510108; eNd =
1,05-1,17. Они указывают на то, что исходный для них
расплав образовался в результате частичного плавления
деплетированных пород верхней мантии и не испытал
значительной контаминации коровым материалом.
Ультрабазиты Ждановского интрузива принадлежат
к абиссальной фации. Они сформировались из отдиф-
ференцированного, но еще достаточно магнезиально-
го расплава, кристаллизационное фракционирование
которого обусловило кумуляцию оливина и ортопи-
роксена в лежачем боку интрузива и накопление оста-интрузива происходила при высоких РТ параметрах и
низкой фугитивности кислорода.
Предлагается выделить ультрабазиты Ждановского
интрузива в одноименный комплекс флогопитовых и
флогопит-амфиболовых перидотитов.
SUMMARY
Petrographical, mineralogical, petrochemical and
geochemical characteristics ultrabasites of the Zhdanovka
sill-like intrusion located in the central part Podol
megablock in the Ukrainian shield are given. It is shown that
in the bottom layer of the intrusion dunites and hartsburgity
dominate, in the hanging layer - orthopyroxenites.
Their rock-forming minerals are olivine (chrysolite),
orthopyroxene (bronzite), phlogopite, and hornblende of
hastingsite and edenite type. Based on the paragenesis
and the proportion of these minerals the ultrabasites of
Zhdanovka intrusion can be called phlogopite-amphibole
dunites, hartsburgites and orthopyroxenites. By the
content of Si02 and MgO they correspond to ultrabasites
and basites of increased alkalinity (NazO + K,0 = 0,25-
2,20 %, Na20/K20 = 1-5). All varieties of rooks are
characterized by high content of coherent elements (Cr,
Ni, Co, Cu) and low - of incompatible (especially Nb and
Та). Copper-nickel mineralization of disseminated type
(pyrrhotite- pentlandite- chalcopyrite) is connected with
enriched in amphiboles varieties of orthopyroxenites. Isotopic-geochemical characteristics of the ultrabasites
calculated at the age of 2000 Ma have such values:
" W S r = 0.701273-0.701397; eSr from -12.3 to -14.0;
143Nd/l44Nd = 0.510102-0.510108; eNd= 1.05-1.17. They
testify that initial melt formed by partial melting of rocks
in depleted upper mantle and it hath not underdone by
significant contamination of crustal material.
Ultrabasites of the Zhdanovka intrusion belong to the
abyssal facies. The were formed from differentiated but
still enough magnesian during by the crystallization
fractionation which resulted in cumulation of olivine
and orthopyroxene in the bottom layer of the intrusion
and accumulation of residual melt in its hanging one.
The crystallization of the intrusion occurred at high P-T
conditions and low oxygen fugacity.
It is proposed to distinguish the ultrabasites of
Zhdanovka intrusive as separate complex off phlogopite
and phlogopite-amphibole peridotites.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

28