Еколого-геохімічні дослідження м. Шостка (Сумська область)

Матвієнко О.В., Кураєва І.В., Самчук А.І., Войтюк Ю.Ю.

Матвієнко О.В., Кураєва І.В., Самчук А.І., Войтюк Ю.Ю. Еколого-геохімічні дослідження м. Шостка (Сумська область). Виконано еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля (ґрунтів, донних відкладів та рослинності) території м. Шостка (Сумська область), що перебувають під впливом підприємств хімічної промисловості (ПАТ “Шосткинський завод хімічних реактивів”, ШЗ “Зірка”, ВАТ “АК “Свема”) та енергетики (Шосткинська ТЕЦ), а також на фоновій ділянці (Богданівський заказник). Досліджено фізико-хімічні властивості ґрунтів (вміст органічної речовини, вміст обмінних катіонів, рН). Визначено техногенну геохімічну асоціацію важких металів у ґрунтах міс -та, яка представлена такими елементами (нижній індекс – коефіцієнт концентрації): Zn6, Cr6> Cu5> Pb3, Ag3>V2> Ni1,5, Co1,5. Наведено еколого-геохімічну оцінку за сумарним показником забруднення з використанням мето дик Ю.Є. Саєта та Ю.Н. Водяницького: значення цього показника поверхневого шару ґрунту м. Шостка (0–10 см) Cr, Cu, Ag, Pb, Zn, Co, V та Ni коливається від 10 до 112, середній показник – 36, що відповідає небезпечному рівню забруднення ґрунтового покриву. Вивчено закономірності розподілу важких металів у міських ґрунтах. Проведено аналітичні роботи з визначення форм знаходження важких металів у міських ґрунтах методом по ста -дійних витяжок. Забруднення ґрунтів унаслідок роботи промислових підприємств призвело до порушення при -родного співвідношення форм знаходження важких металів. Показано, що у техногенно забруднених ґрунтах під впливом промислових підприємств зростає рухомість важких металів у порівнянні з ґрунтами фонових територій. Визначено вміст важких металів у донних відкладах на техногенно забруднених та фонових ділянках, а також коефіцієнти біологічного поглинання важких металів рослинністю (на прикладі трав’янистої рослинності пирій повзучий). Показано, що Cu характеризується найбільшими значеннями коефіцієнта біологічного поглинання.

Ключові слова: важкі метали, об’єкти довкілля, закономірності розподілу, форми знаходження.

 

Матвиенко А.В., Кураева И.В., Самчук А.И., Войтюк Ю.Ю. Эколого-геохимические исследования территории г. Шостка (Сумская область). Проведено эколого-геохимическое исследования объектов окружающей среды (почв, донных отложений и растительности) территории г. Шостка (Сумская область), перебывающей под влиянием химических предприятий (ОАО “Шосткинский завод химических реактивов”, ШЗ “Звезда”, ОАО “АК “Свема”) и энергетики (Шосткинская ТЭЦ), а также на фоновой территории (Богдановский заказник). Исследованы физико-химические свойства почв (содержание органического вещества, содержание обменных катионов, рН). Определена тех -ногенная геохимическая ассоциация тяжелых металлов в почвах города: Zn6, Cr6> Cu5> Pb3, Ag3>V2> Ni1,5, Co1,5 ( нижний индекс– коэффициент концентрации элемента). Дана их эколого-геохимическая оценка по суммарному показателю загрязнения с использованием методик Ю.Е. Саета и Ю.Н. Водяницкого. Суммарный показатель загрязнения поверхностного слоя почвы г. Шостка (0–10 см) Cr, Cu, Ag, Pb, Zn, Co, V и Ni составляет 10–112, в среднем– 36, что соответствует сильному уровню загрязнения почвенного покрова. Изучены закономерности распределения тяжелых металлов в городских почвах. Проведены аналитические работы по определению форм нахождения тяжелых металлов в городских почвах методом постадийных вытяжек. Загрязнение почв вследствие работы промышленных предприятий привело к нарушению естественного соотношения форм нахождения тяжелых металлов. Показано, что в техногенно загрязненных почвах под влиянием промышленных предприятий растет подвижность тяжелых металлов по сравнению с почвами фоновых территорий. Определено содержание тяжелых металлов в донных отложениях на техногенно загрязненных и фоновых участках. Определены коэффициенты биологического поглощения тяжелых металлов растительностью (на примере травянистой растительности – пырея ползучего). Показано, что Cu характеризуется наибольшими значениями коэффициентов биологического перехода.

Ключевые слова: тяжелые металлы, объекты окружающей среды, закономерности распределения, формы нахождения.

 

Matviinko O.V., Kuraeva I.V., Samchuk A.I., Voitiuk Yu.Yu. Ecological and geochemical research Shostka city (Sumy region). A ecological and geochemical studies environmental objects (soil, bottom sediment and vegetation) Shostka (Sumy region) under the influence of chemical enterprises (Shostka plant of chemicals, Zirka, Svema) and power (CHP Shostka), as well as on the background area (Bogdanovsky reserve). The physicochemical properties of the soil (organic matter content, the content of exchangeable cations, pH). Are defined anthropogenic geochemical associations of heavy metals in the soils of the city, which is represented by the following elements: Zn6, Cr6> Cu5> Pb3, Ag3>V2> Ni1,5, Co1,5 (indices of the items– concentration ratios). Has been given their ecological and geochemical assessment of contamination by total index using methods Yu.E. Saet and Yu.N. Vodyanitsky. Total index of the surface layer of soil contamination Shostka (0-10 cm) of metals Cr, Cu, Ag, Pb, Zn, Co, V and Ni ranges from 10 to 112, the average – 36, which corresponds to a strong level of contamination of soil cover. The regularities of distribution of heavy metals in urban soils are studied. Conducted analytical work to determine the modes of occurrence of heavy metals in urban soils by stepwise extracts. Soil contamination because of the work of industrial enterprises has led to the disruption of natural balance modes of occurrence of heavy metals. It is shown that the anthropogenic contaminated soils under the influence of industrial enterprises is increasing the mobility of heavy metals in comparison with background soils areas. The content of heavy metals in the sediments on the technogenic contaminated and background sites. The coefficients of biological absorption of heavy metals in vegetation (for example, herbaceous vegetation couch grass). It is shown that Cu is characterized by the highest values of the biological transition coefficients. The increase in the content of heavy metals in the soils of the zones of influence of industrial enterprises and changes in physical and chemical properties of the soil leads to a more active migration of heavy metals from soil to vegetation.

Keywords: heavy metals, environmental objects, patterns of distribution, forms of occurrence.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

20