Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 141 с., 4 розділи, 25 рис., 36 табл., 109 джерел.

Об’єкт дослідження – рідкісні елементи у гірських породах, мінералах, ґрунтах і природних водах.

Мета  роботи -  дослідження  процесів  розчинності  в  системі «мінерал-розчин»,  що  обумовлюють  входження  хімічних  елементів  до  міграційного циклу зони гіпергенезу та визначення вмісту рідкісних елементів у гірських породах, воді, ґрунтах.  

Методи дослідження - загальний хімічний аналіз; атомно-абсорбційний аналіз;  потенціометричний  аналіз,  ІСР-MS (з  використанням  МХ-випромінювання при пробопідготовці), електронна мікроскопія.

Результати  проведеного  дослідження  доповнюють  уявлення  про інконгруентний механізм вивітрювання акцесорних мінералів,  їх розчинення у  зоні  гіпергенезу  та  вказують  на  значну  роль  комплексоутворення.

Досліджено  процеси  розчинності  акцесорних  мінералів Be, Zr  і Nb  у розчинах мінеральних  та органічних кислот. Розроблено  схеми розкладання гірських  порід,  мінералів  для  визначення  рідкісних  елементів  для  методу мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MS).

Отримано нові дані про вміст рідкісних елементів в гірських породах, мінералах,  ґрунтах  і  природних  водах  України,  що  є  важливим  при визначенні геохімічного фону.

Досліджено розподіл важких металів, рідкісних елементів у ґрунтовому покриві  та  природних  водах  урбанізованих,  промислово  забруднених територій  та  умовно  чистих  ландшафтів  з  використанням  біогеохімічних показників.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U008932

Роки виконання: 

2007 до 2011