Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 110 с., 17 рис., 2 табл., 79 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали і мінералоїди у надрах України і на території держави.

Мета роботи – зробити повний облік мінеральних видів та їх різновидів, що трапляються в надрах України, уточнити їх поширення в геологічних комплексах, дати вичерпну характеристику фізичних і хімічних властивостей, зібрати дані щодо генезису і визначити практичну цінність знахідок мінералів.

Метод дослідження – опрацювання опублікованих і неопублікованих даних про знахідки мінералів, доповнених результатами дослідження мінеральної речовини фізичними і хімічними методами

Результати дослідження. Попри те, що за останню десятирічку було виявлено декілька десятків нових для надр України мінералів, число мінеральних видів, відомих в Україні, не збільшилося, а скоротилося за цей час. Це зумовлено змінами в номенклатурі мінералів, що відбулися під егідою Комісії з нових мінералів, номенклатури і класифікації (CNMNC) при Міжнародній мінералогічній асоціації (IMA). Величезних змін зазнали номенклатури таких великих груп (надгруп) мінералів, поширених в Україні, як амфіболи, пірохлори, турмаліни, апатити тощо. Щоб ідентифікувати мінеральний вид необхідна інформація про позицію того чи іншого хімічного елемента у структурі мінералу, заряд атомів, індивідуальний склад лантанідів. Це ті вимоги, що потребують методів дослідження, які для українських мінералогів на нині ще малодоступні. Як наслідок, згадувані у літературі знахідки видів, тепер можна ідентифікувати лише як знахідки представників окремих груп або серій мінералів. Проблематичними є запис кирилицею латинописних назв мінералів, затверджених CNMNC, широке використання в літературних джерелах дискредитованих назв мінералів і посилання на дискредитовані види, що створює перешкоди для пошукових систем, створення електронних баз даних, автоматизованої систематизації інформації.

Роботі зі збору інформації передувала робота з впорядкування номенклатури і назв мінеральних видів українською мовою. Створено проект Словника нормативних назв мінералів, що вміщає понад 8 тис. термінів, записаних літерами розширеної латиниці, української та російської абеток. Проект виставлено для обговорення на спеціально створеному веб-сайті «Мінералогічна енциклопедія України». Словник дає відомості про статус мінералу і статус його назви, походження назви, варіанти кристалохімічної формули і ступінь поширення мінералу в надрах України.

Україна сильно поступається найближчим сусідам щодо знахідок нових мінералів. У той же час, як показують зібрані дані,  у нашій країні існує величезний потенціал для виявлення нових мінералів. Більш широке впровадження в методику мінералогічних досліджень лише електронного мікрозонда дозволило виявити досі невідомі різновиди мінералів, а також ряд недіагностованих  фаз і природних сплавів. Мінералоги України мають усі шанси поповнити «золотий баланс» держави за рахунок знахідок унікальних і невідомих у світі мінералів.

Результати НДР виставлені на веб-сайті: http://www.mineralopediaukraine.com/. Планується опублікувати їх у вигляді багатотомного зведення з регіональної мінералогії – «Мінералогічна енциклопедія України».

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U006808

Роки виконання: 

2013 до 2017