Атомистическое компьютерное моделирование свойств смеше-ния твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4

Гречановский А.Е., Еремин Н.Н.

Термодинамічні властивості змішування твердих розчинів циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 і циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4 досліджено в рамках напівкласичного підходу з використанням міжатомних потенціалів. Розрахунки виконано за припущення композиційної невпорядкованості твердих розчинів. У результаті проведених розрахунків визначено ентальпію та ентропію змішування твердих розчинів за різних концентрацій. Побудовані залежності енергії Гіббса від концентрації за значень температури 800—1800 K та діаграма розпаду твердого розчину (крива сольвуса) для систем циркон—ксенотим і циркон—монацит. Встановлено, що початок розчинності в системі циркон—ксенотим відповідає температурі 800 K. За температури 1000, 1200 та 1800 K межа області розчинності складає 5, 7 і 12 % ксенотиму в цирконі та 7, 10 і 17 % циркону в ксенотимі. За отриманими даними, початок розчинності в системі циркон—монацит відповідає температурі 1200 K. Межа області розчинності монациту в цирконі складає усього 1 % за температури 1800 K. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

47