АПОФЕНІТОВІ АЛЬБІТИТИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

С.Г. Кривдік

 

АПОФЕНІТОВІ АЛЬБІТИТИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

С.Г. Кривдік

Апофенітові альбітити виявлено в Приазов’ї (Чернігівський карбонатитовий комплекс, феніти с. Дмитрівка, б. Тунікова), у західній частині Українського щита (Проскурівський масив лужних порід, феніти Березової Гаті) та Середньому Придніпров’ї (Малотерсянський масив лужних порід). Ці альбітити розвиваються по піроксенових фенітах (частіше як жилоподібні тіла), а в Чернігівському масиві – в екзоконтактах карбонатитових тіл. У процесі формування апофенітових альбітитів найчастіше відбуваються такі метасоматичні перетворення фенітів: на місці лужних пертитових польових шпатів утворюється гранобластовий агрегат, складений переважно альбітом з підпорядкованою кількістю мікрокліну та кальциту, а лужний піроксен заміщується залізисто-магнезіальним біотитом. Ділянками кристалізується Са-Al-амфібол еденіт-гастингситової серії. Порівняно з вихідними фенітами в цих альбітитах понижується коефіцієнт агпаїтності ((Na + K) /Al), позаяк лужні піроксени заміщуються біотитом, а замість безглиноземистих і лужних амфіболів фенітів (рихтерити, рибекіти, арфведсоніти) утворюються Са-Al-амфіболи (еденіт-гастингситової серії). Найбільш цікавою особливістю апогранітоїдних альбітитів є підвищений або високий (порівняно з фенітами або навіть і карбонатитами) вміст Zr, Nb iU , мінераламиконцентраторами яких є циркон, колумбіт, мінерали групи пірохлору. Утворення апофенітових альбітитів зумовлено підвищенням кислотності (і збагаченням водою) первинних ультралужних флюїдів, які на ранніх стадіях спричинили фенітизацію гранітоїдів, а на завершальних (з охолодженням, пониженням лужності і збагаченням Н2О) зумовили локальні перетворення фенітів з формуванням рудоносних альбітитів. Збагачені Zrі Nb апофенітові альбітити в геохімічному аспекті подібні до маріуполітів, але мають і суттєві відмінності від них. В альбітитах відсутній нефелін, головний мінерал маріуполітів, і наявні залізисто-магнезіальні слюди та амфіболи, тоді як в маріуполітах амфіболи відсутні повністю, а вторинні слюди в маріуполітах представлені високозалізистими і збагаченими Mn біотитами. Маріуполіти збіднені Sr і збагачені REE порівняно з апофенітовими альбітитами. Апофенітові альбітити є оригінальними метасоматитами в Україні, їх можна вважати новим типом рудоносних порід на такі рідкісні метали як Nb, Ta i Zr.

Ключові слова: Апофенітовий альбітит, біотит, Ca-Al-амфібол, циркон, колумбіт і пірохлор.

Summary

Apofenitic albitites of the Ukrainian Shield

Kryvdik S.G. M.

Apofenitic albitites were discovered in the Azov Sea area (the Chernigivka carbonatite massif, the fenites of Dmitrovka village, Tunikova ravine), in the western part of the Ukrainian shield (Proskurivska massif of alkaline rocks, Beryozovaya Gat’s fenites) and in the Middle Dnieper region (Mala Tersa alkaline massif). These albitites form on pyroxene fenites (more often as vein-like bodies), whereas in the Chernigivka massif they occur in the endocontact of carbonatite bodies. During formation of apofenitic albitites process, such metasomatic alteration of fenites occur most often: instead of alkaline perthite feldspars a granoblastic aggregate predominantly with albite and subordinate amount of microcline and calcite is formed, and alkaline pyroxene is replaced by Fe-Mg biotite. Sometimes the Ca-Al-amphibole of the edenite-hastingsite composition crystallize. In comparison with initial fenites these albitites have lower alkalinity ((Na + K)/Al), because the alkaline pyroxene is replaced by biotite, and instead of aluminumless and alkaline amphiboles (richterites, riebeckites, arfvedsonites) Ca-Al-amphiboles (edenite-hastingsite series) are crystallized. The most interesting feature of apofenitic albites is increased in or high Zr, Nb and U concentration (in comparison with fenites or even carbonatites) which are concentrated in zircon, columbite, pyrochlore group minerals the formation of apofenitic albitites is due to the increasing acidity (and water enrichment) of the primary ultralkalinity fluids at the early stages the fenitization of granitoids caused, and at the final stages (during cooling, lowering of alkalinity and water enrichment) led the alteration of the fenites with the formation of ore-bearing albitites. The enriched in Zr and Nb apofenitic albitites in the geochemical aspect are similar to the mariupolites, but they differ significantly from the latter. The nepheline as main mineral of mariupolites is absent in albitites, but the latter have Fe-Mg-micas and amphiboles. The secondary micas from mariupolites are presented by strongly enriched in Fe and Mn biotites. Marioupolites in comparison with albitites are enriched in REE and depleted in Sr. Apofenitic albitites are the original metasomatites for Ukraine and they can be considered as new type of ore-bearing rocks for such rare metals as Nb, Ta and Zr.

Key words: apofenitic albitites, biotite, Ca-Al-amphibole, zircon, columbite, pyrochlore.

Резюме

Апофенитовые альбититы Украинского щита

Кривдик С.Г.

Апофенитовые альбититы выявлены в Приазовье (Черниговский карбонатитовый массив, фениты с. Дмитровка, б. Туникова), в Западной части Украинского щита (Проскуровский массив щелочных пород, фениты Березовой Гати) и в Среднем Приднепровье (Малотерсянский массив щелочных пород). Эти альбититы развиваются по пироксеновым фенитам (чаще как жилообразные тела), а в Черниговском массиве – в экзоконтактах карбонатитовых тел. В процессе формирования апофенитовых альбититов чаще всего происходят такие метасоматические преобразования фенитов: на месте щелочных пертитовых полевых шпатов образуется гранобластовый агрегат, сложенный преимущественно альбитом с подчиненным количеством микроклина и кальцита, а щелочной пироксен замещается железисто-магнезиальным биотитом. Участками кристаллизуются СаAl-амфибол эденит-гастингситовой серии. По сравнению с исходными фенитами в этих альбититах снижается коэффициент агпаитности ((Na + K) / Al), поскольку щелочной пироксен замещается биотитом, а вместо безглиноземистых и щелочных амфиболов (рихтериты, рибекиты, арфведсониты) образуется Са-Al амфиболы (эденит-гастингситовой серии). Наиболее интересной особенностью апофенитовых альбитов служит повышенное или высокое (сравнительно с фенитами или даже карбонатитами) содержание Zr, Nb и U, минераламиконцентраторами которых являются циркон, колумбит, минералы группы пирохлора. Образование апофенитовых альбититов обусловлено повышением кислотности (и обогащением водой) первичных ультращелочных флюидов, которые на ранних стадиях вызвали фенитизацию гранитоидов, а на заключительных (при охлаждении, понижении щелочности и обогащенности водой) обусловили преобразование фенитов с формированием рудоносных альбититов. Обогащенные Zr и Nb апофенитовые альбититы в геохимическом аспекте похожи на мариуполиты, но и существенно отличаются от них. В альбититах отсутствует нефелин, главный минерал мариуполитов, имеются железисто-магнезиальные слюды и амфиболы, тогда как вторичные слюды в мариуполитах представлены высокожелезистыми и обогащенными Mn биотитами. Мариуполиты по сравнению с альбититами обогащены REE и обеднены Sr. Апофенитовые альбититы – оригинальные метасоматиты в Украине и их можно считать новым типом рудоносных пород на такие редкие металлы, как Nb, Ta и Zr.

Ключевые слова: апофенитовый альбитит, биотит, Са-Al-амфибол, циркон, колумбит, пирохлор.

 

 

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

58