АПАТИТ З ГАБРОЇДІВ ДАВИДКІВСЬКОГО МАСИВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ): АСПЕКТИ МІНЕРАЛОГІЇ ІГЕНЕЗИ

Д.К. ВОЗНЯК, С.Г. КРИВДІК, Ю.А. ГАЛАБУРДА, О.В. ДУБИНА, С.С. ОСТАПЕНКО

РЕЗЮМЕ

Комплексомметодів (гоніометричним,рентгенлюмінесцентним, ІЧ-спектроскопічним, визначеннямхімічного
складу та ін.) досліджено кристали апатиту із Давидківського габро-сієнітового масиву (Коростенсъкий плутон
Українського щита). Детальніше вивчались магматичні (розплавні) включення і, зокрема, визначалась загальна
густина їх вмісту (3,0 ± 0,1 г/смЗ, чотири заміри). Оскільки динамічна в'язкість магматичного розплаву мала, то
він за густиною може розділяти мінерали в магматичній камері на ті, що осідають на її дно (апатит, ільменіт,
титаномагнетит, олівін, піроксен), і ті, що випливають і займають її верхню частину (калішпат, плагіоклаз).
Механізми гравітаційного осадження і конвекційних потоків у магматичній камері, імовірно, визначали умови
формування масиву.

РЕЗЮМЕ
Комплексом методов (гониометрическим, рентгено-
люминесцентным, ИК-спектроскопией, определением
химического состава и др.) исследованы кристаллы
апатита из Давидковского габбро-сиенитового массива
(Коростенский плутон Украинского щита). Детально
изучались магматические (расплавные) включения и.
в частности, измерялась общая плотность их содержи-
мого (3,0 ± 0,1 г/см3, четыре замера). Поскольку дина-
мическая вязкость магматического расплава мала, то он
по плотности может разделить минералы в магматичес-
кой камере на те, которые оседают на её дно (апатит, иль-
менит, титаномагнетит, оливин, пироксен), и те, которые
всплывают и занимают её верхню часть (калишпат, пла-
гиоклаз). Механизмы гравитационного осаждения и
конвеционные потоки в магматической камере вероят-
но определяли условия формирования массива.

SUMMARY
The apatite crystals from Davidky gabbro-syenite
massif (Korostensky pluton Ukrainian Shield) by means
of complex methods (goniometric, XR-Iuminescent, IRspectroscopy,
determination of chemical composition, etc.)
have been studied. The melt inclusions and their density (3,0
± 0,1 g/cm3, four metering) in particularly have been studied.
Inasmuch as the dynamic viscosity of magmatic melt is low,
the minerals can be devided into their density in magma
chamber. Some of them can sink on the bottom of chamber
(apatite, ilmenite, titanomagnetite, olivine, pyroxene),
and others float and occupy its upper part (K-feldspar,
piagioclase). Probably the mechanisms of gravitational
precipitation and convection flows in magmatic camera have
determined the conditions of massif formation.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

118