геохімія

Особливості вертикального розподілу хімічних елементів у ґрунтах Житомирського Полісся

Проведено визначення валового вмісту хімічних елементів (Ni, Со, Ti, V, Cr, Zr, Nb, Cu, Pb, Zn, Y, Yb, P, Sc, Mn) у ґрунтових профілях Житомирського Полісся на різних ділянках: фоновій, після видобутку родовища та ділянці рудопрояву. Встановлено, що вміст елементів лінійно зростає донизу за ґрунтовим профілем на всіх трьох ділянках. Фонова ділянка відрізняється підвищенням вмісту Ni, Cr, Zr, Cu в інтервалі 0–10 см та підвищеним вмістом Zr, Nb, Cu, Pb в інтервалі 10–15 см.

Флюоритоносність Українського щита

Наведено результати досліджень щодо флюоритоносності Українського щита. Визначено перспективні площі флюоритоносності, надано характеристику родовищ, рудопроявів, та точок мінералізації флюориту. Встановлено, що постійне супроводження флюориту різними рудними елементами створює підстави виявлення рудно-флюоритових формацій, перспективних для комплексного видобутку багатьох, зокрема рідкісних і розсіяних, хімічних елементів.

Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-донецького басейну

За результатами досліджень першого водоносного горизонту Центральної частини Дніпрово-Донецького бассейну (територія Полтавської та Сумської областей) побудовано карти просторового розподілу галогенів (F, I, Cl, Br). Встановлено підвищений вміст I та Br у північній частині ділянки, що пов’язано з наявністю галогенних формацій та осадових порід (переважно глинистих), збагачених органічною речовиною. Також зафіксовано підвищений вміст фтору у центральній частині ділянки, що свідчить про наявність малокальцієвих НСО3-Nа вод, сприятливих для вилучення фтору з порід.

Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання

Розглянуто можливості геохімічного моделювання процесу відокремлення рудоносного водного флюїду від розплаву. Запропоновані процедури дозволяють розрахувати коефіцієнти розподілу флюїд/розплав для мікроелементів, їх вміст у флюїді та його сумарний поелементний ресурс. Застосування запропонованого підходу до геохімічного моделювання реальної рудогенеруючої магматогенно-гідротермальної системи гранітоїдів Коростенського плутону та гідротермально-метасоматичних утворень, що просторово асоціюють з ним (Сущано-Пержанська зона), підтвердило його ефективність.

Розподіл селену в природних водах Прикарпатського регіону

Наведено результати досліджень вмісту та розподілу селену у водах Прикарпатського регіону. Для отримання даних про макро- та мікрокомпонентний склад природних мінеральних вод Прикарпатського регіону України були проведені експедиційні дослідження у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Виявлено селенисті мінеральні води, у яких вміст селену перевищує встановлену мінімальну бальнеологічно активну концентрацію. Води з підвищеним вмістом селену приурочені до сульфатовмісних порід або гіпсоангідрітних відкладів.

О генезисе бердичевских гранитов

В статье приведена петрографическая, минералогическая и геохимическая характеристика бердичевских гранитов, образовавшихся в результате гранитизации пород березнинской толщи днестровско-бугской серии. На примере взаимооотношения гранитоидов и метаморфических пород, представленных в карьере с. Жежелев, сравнения их химических и геохимических характеристик, показано, что гранат-биотитовые гнейсы, являются основным субстратом для гранитоидов. При гранитизации имели место как метасоматические процессы, так и процессы плавления.

Речовинні науки про Землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України)

У статті викладено основні наукові напрями речовинних наук про Землю в Національній академії наук України (мінералогічний, петролого-літологічний, ізотопно-геохронологічний, рудологічний, геохімічний), проблеми та шляхи їх розвитку в Україні.

Сторінки

Підписатися на RSS - геохімія