геохімія

Сера в процессе зволюции уранових месторождений альбититовой формации (Кировоградский мегаблок)

Розглянуто особливості розподілу сірки у родовищах ураноносних альбітитів, форми її знаходженая і питання її еволюції, в тому числі ізотопної, а також поведінка сірки в умовах гіпергенезу та гідросфери

Геохімічна характеристика відкладів середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину

Геохімічні дослідження відкладів середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину проводились на базі літолого-фаціального аналізу. Визначено вміст міді та її елементів-супутників у породах різного типу та фаціальної приналежності середньої товщі цієї субформації з урахуванням фізико-хімічних особливостей формування цих відкладів.

Геохимия литогенеза овручских кварцито-песчаников рифея

В статті викладені результати мінералого-петрографічних, геохімічних та експериментальних досліджень кварцито-пісковиків овручської серії Українського щита, статистичної обробки, термодинамічного та кінетичного аналізу здобутих даних. Представлена геолого-геохімічна модель літогенезу цих порід, які були першими та самими давніми морськими осадовими породами на Землі (їх вік 1600-1300 млн років), які відкладалися при розмиві першої суші - виступів гранітоїдної континентальної земної кори з вилуговуванням катіонів з осадків кислою водою нижнеріфейських морей.

Возраст гранитов и интрузии пироксенитов в восточном обрамлении Новогоровской зеленокаменной структуры (Орехово-Павлоградская структура)

У результаті виконаних досліджень встановлен вік мігматитів - 2831 млн років і верхня вікова границя формування інтрузій піроксенітів - 2760 млн років в східному обрамлені Новогорівської зеленокам'яної структури. Інтрузії піроксенітів імовірно пов'язані з мезоархейським етапом формування Оріхово-Павлоградської структури.

Положение месторождений клинцовского типа в системе месторождений раннего докембрия

Типізація золоторудних родовищ докембрію за рядом ознак дасть змогу виділити у їхній систематизації самостійний - метасоматичний або тектоно-метасоматичний тип.

Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку

Геохімічні роботи, проведені в межах рудопроявів молібденового зруденіння Ясинець і Прилуки, дозволили встановити комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку. Встановлена можливість геохімічних пошуків молібденового зруденіння за первинними та вторинними ореолами розсіяння хімічних елементів: виділення рудоносних порід можливо здійснювати за первинними ореолами за мультиплікативним коефіцієнтом Mo x Ag x W x Bi x Li x Cu.

Токсичність снігових "відходів" автотранспорту м. Києва

На прикладі м. Києва визначено токсичність снігових "відходів" автотранспорту та встановлено межі інтенсивного забруднення ґрунтів територій за результатами геохімічних досліджень піщано-пилової фракції прибордюрних відкладів снігу автодоріг.


Стан та задачі досліджень геохімічних ландшафтів території розробки титанових родовищ Житомирського Полісся

Відомий цілий ряд апатит-ільменітових родовищ на території Житомирського Полісся. Розробка титанових родовищ відкритим способом, що ведеться на даній території, спричиняє значну зміну ландшафтно-геохімічних умов. Метою даної роботи є постановка задачі дослідження геохімічної поведінки мікроелементів у компонентах ландшафтів Житомирського Полісся.

Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна)

Наведено результати дослідження вмісту та розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присивашської акумулятивної рівнини України. Розраховано ступінь забрудненості територій з інтенсивним техногенним навантаженням (спостерігається перевищення отриманих значень, у порівнянні з фоновими, у 5–10 разів). Проведено дослідження вмісту селену у ґрунтах дослідної території.

Сторінки

Підписатися на RSS - геохімія