геохімія

Біогеохімічні провінції Закарпаття

Наведено результати дослідження вмісту фтору і йоду в поверхневих і підземних водах, а також у ґрунтах Закарпаття. Проаналізовано результати дослідження щодо захворювання ендемічним зобом і карієсом, встановлено біогеохімічні провінції.

Геохімічний огляд розподілу цинку у компонентах техногенних ландшафтів поблизу військових полігонів України

Викладено особливості розподілу цинку у компонентах ландшафтів поблизу військових полігонів України й заходи щодо контролю та врегулювання його концентрації до встановлених норм.

Важкі метали у ґрунтах радіоактивно забруднених лісових екосистем

Досліджено вміст важких металів у ґрунтах лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження. На основі отриманих даних розраховано балансовий вміст важких металів у ґрунтовому профілі дослідних ділянок. Встановлені закономірності розподілу важких металів у лісовій підстилці та шарах ґрунту.

Геохимические отличия перидотитовых и пироксенитовых коматиитов зеленокаменных поясов Приазовского и Среднеприднепровского мегаблоков УЩ

На Призовському мегаблоці розповсюджені АІ-деплетовані, Ті-збагачені коматиїти (барбертонський тип), а на Середньопридніпровському - АІ-недеплетовані коматиїти і Ті-деплетовані коматиїти (йілгарнський тип), що вказує на різний склад мантії при формуванні мезоархейських зеленокам’яних поясів. Геохімічні дані вказують на існування більш потужного палеоархейського фундаменту на Приазовському мегаблоці.

Геохимия отложений Полоцко-Курземского пояса разломов (в пределах Беларуси)

На тлі загальної геохімічної характеристики північної частини Білорусі показані специфічні особливості Полоцько-Курземського поясу розломів, запропоновано методику його геохімічної діагностики і здійснено оцінку мінерально-сировинного потенціалу. Отримані дані дозволяють рекомендувати постановку пошукових робіт на площі, що примикає до вивченого поясу розломів.

"Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) "

Досліджено вміст мікроелементів у рекультивованих землях після розробки титанових родовищ. Встановлено, що після рекультивації повсюдно поширені ерозійні процеси, значна кількість мікроелементів з ґрунтотвірних порід виноситься на поверхню, формуючи поверхневе забруднення ґрунтів. Водночас, внаслідок видобутку корисних копалин, порушення структури грунту, активізації ерозійних процесів та змиву ґрунтів, загальний вміст мікроелементів у рекультивованих землях та розвиненій на них рослинності зменшується.

Эколого-геохимические исследования почв на территории Армянско-Красноперекопского района (северный Крым)

На підставі ранїше проведених геохімічних досліджень території північного Криму, дано оцінку хімічного забруднення ґрунтів с. Перекоп (за сумарним показником забруднення), на 3 км віддаленого від хімічного підприємства "Титан”, яке становить загрозу довкіллю і здоров’ю місцевого населення. Витягнуті та контрастні техногенні аномалії хімічних елементів прослідковані на всій території с. Перекоп. Вміст окремих елементів у ґрунтах досягає 22,3 ГДK, а в овочах у 3-7 разів перевищує ГДК

Особливості розподілу Zn та Мn у компонентах екосистеми грабу звичайного

Досліджено вміст важких металів у компонентах екосистеми грабу зони Київського лісостепу. Встановлено закономірності балансового розподілу  Zn та Мn між біотичною та абіотичною складовими лісового біогеоценозу.

Геохимические особенности распределения лития в осадочных породах Приднестровья

Геохімічні дослідження домезозойских осадових відкладів і грунтів дозволили встановити основні закономірності розподілу в них літію та його кореляційні зв'язки з іншими хімічними елементами.

Сторінки

Підписатися на RSS - геохімія