хімічний склад

К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсько го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису.

БІОТИТИ РІДКІСНОМЕТАЛЕВИХ ГРАНІТІВ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОГО МАСИВУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УЩ)

Наведено результати визначення хімічного складу біотитів руськополянських рідкіснометалевих гранітів  із керну свердловини № 8568. Досліджувані біотити характеризуються високою залізистістю (0,97–0,99) й високим умістом Al2O3 (16,97–20,99 %). Найбільш глиноземистими є біотити із дрібно-середньозернистих гранітів верхньої частини розрізу  свердловини. За  складом  вони належать  до  чистих  сидерофілітів. Біотити  із більш  глибинних  середньо-крупнозернистих гранітів мають проміжний аніт-сидерофілітовий склад. Середній уміст TiO2 в біотитах варіює в межах 1,65–3,08 %.

Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я

З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов’я — маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища, їхній хімічний склад і мінеральні включення у них. Розглянуто питання кристалогенезису циркону із указаних порід. За набором простих форм дипірамідальні макрокристали циркону із маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища подібні, проте різко відрізняються за габітусами.

Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит

Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин В.О. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит.

Самородне золото в рудах Au-As типу (Український Щит)

У золоторудних проявах мінералізації Au-As типу західної та центральної частин Українського щита встановлено характерні ознаки самородного золота, які стосуються його гранулометрії, морфології та хімічного складу. Самородне золото фіксується переважно у вигляді ксеноморфних тонкодисперсних (5—20 µm) включень в арсенопіриті, льолінгіті, рідше в нікеліні. Особливо важливою є тенденція залежності проби самородного золота від мінералу-матриці, що свідчить про специфічні співвідношення між золотом та його мінералами-носіями.

Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1)

Проведено електронно-мікроскопічне, енергодисперсійне та мікрозондове дослідження тонкозернистих оболонок нового вуглецьвмісного ксеноліту РС та хондр у метеориті Кримка. Акреційні оболонки характеризуються типовими для тонкозернистої речовини структурно-мінералогічними та хімічними особливостями, які відрізняють її від основної частини хондрита і свідчать про хімічну неоднорідність пилового середовища протопланетної туманності в області їх утворення. Встановлено: 1.

Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна)

У статті обговорюються результати дослідження та питання щодо походження піропів із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна). Встановлено їх ідентичність вивченим раніше піропам з інших пошукових ділянок Побузького регіону. На підставі цього висловлено припущення, що всі вони походять з одних і тих же або подібних, імовірно місцевих, корінних порід.

Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3)

Наведено результати структурно-мінералогічних та хімічних досліджень тонкозернистого силікатного ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV3). За валовим хімічним складом і співвідношенням SiO2/MgO ксеноліт належить до вуглистих хондритів. Основною мінералого-хімічною особливістю ксеноліту порівняно з хондритом в цілому, його матрицею та темними літичними включеннями є збіднення на високотемпературні мінерали, метал і сульфіди, а, відповідно, Ca, Ti, Al, S i Ni у валовому хімічному складі.

Subscribe to RSS - хімічний склад