ядерный магнитный резонанс

Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС

Проведено  дослідження  фторапатитів  (FAp)  з  сієнітів  (FAps)  та  карбонатитів  з  домішкою  доломіту  (FApcd)  і піроксенів  (FAps) Чернігівської  зони розломів Приазовського блоку Українського щита  за  допомогою методів ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 1H, 19F і 31P, інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), FApc та FAps — рентгено-флуоресцентного аналізу (Рфа). Виявлено ряд особливостей структури та ізоморфізму F → он досліджених FAp.

Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса

С помощью метода молекулярной динамики изучено формирование поврежденной области в сверхячейке циркона размером 15 ×  15 ×  17 элементарных ячеек при накоплении α-распадов. Выполнено моделирование перекрывания более 120 каскадов смещений, которые возникают при движении ядер отдачи (аналогов атомов Th) с энергией 7,5 кэв.

Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 135 сторінок, 45 ілюстрацій, 19 таблиці, 91 посилання.

Об’єкти дослідження – біогенні, синтетичні і абіогенні апатити різних складу і структури.

Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты

За допомогою методів рентгенівської дифракції,  інфрачервоної  спектроскопії, ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу та рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено синтетичні фтор гідроксилапатити (ФГАП) з домішками рідкісноземельних елементів (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho і Er. Апатити синтезовано методом осадження з розчинів в умовах, наближених до умов (Т, pH) біологічного синтезу, за вихідних співвідношень елементів (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05, F : P = 0,5.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты

Методами  рентгеновской  дифракции,  инфракрасной  спектроскопии,  ядерного магнитного  резонанса  (ЯМР), электронного  парамагнитного  резонанса,  рентгеноспектрального  микроанализа  и  люминесцентной  спектро-скопии  исследованы  синтетические  гидроксилапатиты  (ГАП)  с  примесями  редкоземельных  элементов  (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho и Er. Апатиты синтезированы методом осаждения в условиях, близких к условиям (Т, рН) природного биологического синтеза, при исходных соотношениях элементов (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05.

Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии

Методами ядерного магнітного резонансу на ядрах 1Н, 19F, 29Si і 31Р та електронного парамагнітного резонансу  проведено  дослідження  кристалохімічних  особливостей апатитів з порід різного хімічного складу і генезису  Чемерпільської  структури  (Савранська  рудна зона, Середнє Побужжя):  метаморфізованих  базитів, амфіболітів,  кристалосланців,  гнейсів  і метасоматичних  гранітів.

Особенности структуры метамиктного циркона по данным РФА и ЯМР

С использованием методов рентгенофазового анализа и ядерного магнитного резонанса исследованы формы вхождения протонов и кремния и особенности структуры метамиктного (с высоким содержанием U) и кристаллического циркона из гранитов Украинского щита. Показано, что в структуре метамиктного образца (поглощенная доза D ≈ 8 · 1018 α-распад/г, III стадия метамиктизации) присутствуют кристаллическая и аморфная фазы циркона.

Формы кремнезема и протонсодержащие группировки в опале по данным ЯМР

С помощью методов MAS ЯМР 1H и 29Si исследованы распределение молекул H2O и OH-групп и конфигурации кремнезема в образцах обыкновенного (~3,9 мас. % воды) и благородного (~7,9 мас. % воды) опала из Екатериновского рудопроявления (Приазовье, Украина). Показано, что оба вида опала сформированы наноглобулами кремнезема в одинаковой конфигурации Q4 кристобалитового типа, однако формы нахождения в них протонов существенно различаются.

Pages

Subscribe to RSS - ядерный магнитный резонанс