САМОРОДНЕ ЗОЛОТО

Native Gold And Diamonds From The Palaeoproterozoic Terrige-Nous Rocks Of The Bilokorovychi Basin, North-Western Region Of The Ukrainian Shield .

Білокоровицька структура розташована у Північно-Західному районі українського щита. її ширина складає від 2 до 6 км за довжини 22 км. структура складена слабо деформованими і метаморфізованими вулканогенно-осадовими породами, що накопичувалися між 1,98 і 1,80 млрд рр. тому. Палеопротерозойські конгломерати і пісковики структури містять  незвичайну  асоціацію  самородного  золота  та  алмазу. самородне  золото  із  білокоровицьких конгломератів  різноманітне  як  за  морфологією  виділень,  так  і  за  хімічним  складом, що  вказує  на  його  різну природу.

Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)

Досліджено золоторудну мінералізацію в контактово­метасоматичних породах Бандурківського рудопрояву, що локалізується  у межах Братського  синклінорію на  заході  Інгульського мегаблоку. Розглянуто  геологічні  умови положення рудопрояву у регіональних геолого­тектонічних структурах. Охарактеризовано основні типи вмісних порід та положення золоторудної мінералізації в розрізі глибоких свердловин. Досліджено особливості поведінки самородного золота, його типові парагенезиси та асоціації.

Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 148 с., 50 рис., 18 табл., 98 джерел.

Об’єкт дослідження – самородне золото, алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні і корові мінерали із протерозойських конгломератів і пісковиків Білокоровицької структури Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел для розсипів золота і алмазу, пов'язаних з конгломератами і пісковиками білокоровицької світи та прогноз областей їх знаходження.

Самородне золото в рудах Au-As типу (Український Щит)

У золоторудних проявах мінералізації Au-As типу західної та центральної частин Українського щита встановлено характерні ознаки самородного золота, які стосуються його гранулометрії, морфології та хімічного складу. Самородне золото фіксується переважно у вигляді ксеноморфних тонкодисперсних (5—20 µm) включень в арсенопіриті, льолінгіті, рідше в нікеліні. Особливо важливою є тенденція залежності проби самородного золота від мінералу-матриці, що свідчить про специфічні співвідношення між золотом та його мінералами-носіями.

Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України

Узагальнені результати багаторічних досліджень кристаломорфології самородних золота, міді, срібла і заліза із родовищ та рудопроявів України. Наведено дані про прості форми кристалів, їх габітуси та обриси, про їх прості та складні двійники, автоепітаксію, скелетні та антискелетні утворення, про поширення багатогранників цих мінералів у рудних комплексах України. Проаналізована залежність появи граней тих чи інших форм на кристалах від структурних особливостей мінералів.

Геохімія родовищ золота в зеленокам'яних структурах та зонах протерозойської активізації.

    РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 40 с., 5 розділів, 16 рис., 8 табл., 13 джерел.

Об’єкт дослідження − золотовмісні метасоматити, кислі метавулканіти та метакоматиїти зеленокам’яних структур Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків УЩ.

Subscribe to RSS - САМОРОДНЕ ЗОЛОТО