Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 160,  рис. 18,  табл. 5, - додатки,  джерел - 132.

Об’єкт дослідження - Родовища та рудопрояви апатиту, ільменіту та титаномагнетиту в магматичних та осадово-метаморфічних і метасоматичних поордах Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Виявлення геологічних та петрологічних критеріїв які сприяють концентрування титану і фосфору в кристалічних породах різних генетичних типів та утворенню їх родовищ, а також можуть використовуватися для пошуку родовищ цих елементів.

Методи досліджень – мінералого-петрографічні, хімічний, мікрозондовий, рентген-флюорисцентний, ICP MS.

Результати отримані під час виконанні теми надруковано в 13 у статтях у вітчизняних та зарубіжних журналах.

Новизна роботи. За результатами вивчення родовищ та проявів апатит-ільменітового зруденіння в анортозит-рапаківігранітних плутонах (АРГП) Українського щита (УЩ) встановлено, що характер зруденіння залежить від лужності вміщуючих комплексів: істотно ільменітове зруденіння приурочені до "норитового" типу габроїдів, а ільменіт-апатитове – до "троктолітового". Зроблено висновок, що для апатит-ільменітових та істотно ільменітових родовищ вихідні розплави були відмінними (для перших – збагачений титаном сублужний базальт, для других – йотунітового типу).

Крім відомих раніше типових родовищ, було виявлено і досліджено нові для УЩ перспективні типи рудопроявів апатиту (Госківське, Вербківський) і титану (Куксунгурський).

Апатит-ільменітові родовища АРГП УЩ суттєво відрізняються за багатьма особливостями складу мінералів від відомих зарубіжних аналогів (Телнес, Грейдер, Сувалки), що пояснюється значно глибшим ерозійним зрізом українських родовищ. Автори вважають, що комплексні родовища апатиту і рідкісних металів повязаних з породами лужно-ультраосновної формації УЩ (карбонатити, мельтейгіт-якупірангіти, твейтозити) також формувалися в абісальних умовах (10-20 км).

Детально досліджено (методом ICP MS) апатити, а також виявлено відмінності в ізотопному складі стронцію (87Sr/86Sr) в цьому мінералі із різних типів родовищ УЩ. Виявлено, що в апатитах спектри розподілу рідкісноземельних елементів мають свої особливості для конкретних генетичних типів родовищ, що може слугувати критерієм діагностики та пошуків рудоносних порід в різноформаційних комплексах.

Намічено перспективні площі пошуків родовищ апатиту і ільменіту в межах УЩ.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U011302

Роки виконання: 

2007 to 2011