Східне Приазов’я

К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсько го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису.

Высокохромистый алланит-(Ce): первая находка в кимберлитах

Охарактеризовано першу знахідку високохромистого аланіту-(Се) в кімберлітах. Його виявлено в трубці Південна (Східне Приазов’я, Україна). Зерно розміром ~200 × 100 мкм, складене агрегатом мікрокристалів, утворює зросток з хромистими піропом (3,5 % Cr2O3, 4,9 % CaO, XMg[Mg/(Mg + Fe)] = 0,86) та збагаченим на Al енстатитом (7,5 % Al2O3, 2,9 % Cr2O3,  XMg = 0,12).

Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина)

Fe-слюди із ендербітів Хлібодарівського масиву (Східне Приазов’я, Український щит) були детально вивчені на мікрозондовому, сканувальному та раманівському мікроскопах. Первинні  слюди  ендербітів  характеризуються  відносно  високою  концентрацією  TiO2 (2,4—5,5 мас. %) і низьким вмістом Cl (<0,3 мас. %). У меланократових різновидах ендербітів вони відповідають Fe-флогопіту (Mg# — 58—62), а в більш лейкократових — Mg-аніту  (Mg# —  40—55).

Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я

Лужні метасоматити Східного Приазов’я — унікальні утворення зі своєрідним сталим набором мінералів і цікавими петрологічними особливостями. Приазовська ділянка як регіон з широким розповсюдженням лужних порід є сприятливим місцем для утворення продуктів лужного метасоматозу. В одних випадках лужні метасоматити супроводжують жильні карбонатити (Хлібодарівський кар’єр), в інших асоціюють з кальцитовими та флюо рит-кальцитовими жилами з паризитом (Петрово-Гнутівський рудопрояв, район с. Каплани на р. Кальміус).

Апокварцитові феніти Східного Приазов’я (петрологія, мінералогія, металогенія)

У Східному Приазов’ї на 9 км південніше Октябрського лужного масиву (б. Тунікова) виявлено і досліджено апокварцитові лужні метасоматити — феніти.

Subscribe to RSS - Східне Приазов’я